2015 Uutiset

Turvallinen valinta

Kannabiksen laillistamisen vastustajien viimeinen argumentti kuuluu, ettei kannabista pidä laillistaa, koska se tulee aiemmin käytettyjen päihteiden lisäksi ja siten lisää kansanterveydellistä rasitetta. Laillistaminen muuttaa käyttötapoja, ja tämän muutoksen tutkiminen on tärkeää kansanterveyden kannalta.

Löytyykö väitteelle perusteita? Näitä ei esitetä ainakaan huumekeskustelussa. Miksi väitettä ei käytetä tupakan ja alkoholin kieltämiseen? Kuinka kannabiksen käyttö korvaa päihteiden ja lääkeaineiden käyttöä?

Drug and Alcohol Review julkaisi tutkimuksen, jossa selvitettiin 473:n kanadalaisen kannabista lääkkeenä käyttävän potilaan muiden lääkkeiden ja päihteiden käyttöä.

Potilaista 87% ilmoitti korvanneensa kannabiksella yhden tai useamman lääkkeen ja päihteen käyttöä, 80,3% korvasi kannabiksella reseptilääkkeitä, 51,5% alkoholin käyttöä ja 32,6% laittomien huumeiden käyttöä. Korvaaminen oli yleisintä 18 – 40 vuotiaiden keskuudessa. Kipupotilaat korvasivat useimmin reseptilääkkeitä.

“Tutkimushavainto, että kannabis korvaa alkoholin ja laittomien huumeiden käyttöä, nostaa esille sen seikan, että kannabiksella voidaan vähentää näiden aineiden käyttöön liittyviä haittoja. Tällä tuloksella voi olla vaikutuksia muiden aineiden vieroitushoitokäytäntöihin, joissa edellytetään myös kannabiksen käytöstä luopumista.”

Arizonassa, Kaliforniassa ja Rhode Islandissa tehdyissä tutkimuksissa on saatu samanlaisia tuloksia, että potilaat korvaavat kannabiksella erityisesti opioidilääkitystä.

Tupakka

Yhdysvalloissa Centers for Disease Control and Prevention, CDC, julkaisi raportin “Cigarette, Cigar, and Marijuana Use Among High School Students—United States—1997-2013”, jonka mukaan lukiolaisten tupakan käyttö on laskenut 64% vuodesta 1997 vuoteen 2013. Vuonna 1997 20,5 % lukiolaisista käytti tupakkaa mutta vuonna 2013 enää 7,4 %. Tähän ei tarvittu kieltolakia eikä satunnaista rankaisemista!

Tänä ajanjaksona kannabiksen käyttö lukiolaisten keskuudessa nousi 4,2 %:sta 10,2 %:iin ja osalla päihteiden käyttäjistä päihteet kasautuvat.

Tupakoinnin vähentyessä kannabiksen käyttö tupakoivien keskuudessa nousi 51,2 %:sta 62.4 %:iin. Tämä korostui vielä etnisen jakautumisen tarkastelussa: Latinalaisamerikkalaisten lukiolaisten keskuudessa kannabiksen käyttö tupakoivien keskuudessa pysyi samana vuoteen 2007 saakka mutta nousi sen jälkeen 54,9 %:sta 73,6 %:iin vuonna 2013. Afroamerikkalaisten lukiolaisten keskuudessa tilanne pysyi ennallaan vuoteen 2009 saakka mutta nousi sen jälkeen 66,4 %:sta 82 %:iin vuonna 2013.

Kannabis on tullut osaksi päihdekirjoa jo kieltolain olosuhteissa, Coloradossakin kannabista alettiin myymään kaupoissa vasta 2014. Tupakan korvautuminen osittainkin kannabiksella vähentää tupakoinnin aiheuttamia fyysisiä ja mielenterveydellisiä ongelmia. Tutkimusten mukaan kannabiksen laillistaminen lääke- tai viihdekäyttöön ei ole lisännyt nuorten kannabiksen käyttöä mutta laillistamisen myötä siitä tulee yhä useammalle ensimmäinen päihdevalinta tupakoinnin vähetessä.

Opioidilääkkeet

Opioidiepidemian kehitys Yhdysvalloissa
Opioidikuolemista on tullut Yhdysvalloissa epidemia tuhansien ihmisten kuollessa opioidilääkkeisiin sekä heroiiniin lääkäreiden alettua kiristämään reseptikäytäntöjään.

JAMA julkaisi vuonna 2014 tutkimuksen, joka osoitti opioidilääkekuolleisuuden laskeneen merkittävästi, jopa yli 30%, niissä osavaltioissa, joissa kannabiksen lääkekäyttö on laillista. Kuolleisuus väheni suoraan suhteessa siihen, kuinka kauan osavaltiossa oli ollut sallittua käyttää kannabista lääkkeenä.

The Journal of Pain julkaisi vuonna 2015 pitkäaikaisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää kannabiksen turvallisuutta kipupotilaiden käytössä. Tutkimuksessa kannabiksen käyttö lääkkeenä aiheutti joillekin haittavaikutuksia mutta kroonisen opioidilääkityksen haittoihin verrattuna nämä olivat lieviä. Tutkimuksessa nousi esille se, että kannabiksen käyttö lääkkeenä vähensi opioidilääkitystä, millä on myönteinen vaikutus opioidiriippuvuuden ja yliannoskuolemien vähenemisenä.

Kannabiksen lääkekäytön laillistaminen ei yksin riitä. Tämä lääkekannabislakien vähentävä vaikutus näkyi vain niissä osavaltioissa, joissa sallittiin kannabismyymälät. Tulokset osoittavat, että kannabiksen lääkekäytön helpottaminen saatavuutta lisäämällä vähentää vahvaa riippuvuutta aiheuttavien kipulääkkeiden väärinkäyttöä.

Alkoholi

Aivot ovat erityisen herkät alkoholin aiheuttamalle oksidatiiviselle stressille, koska aivoissa on runsaasti monityydyttämättömiä rasvoja mutta vain vähän antioksidantteja. Antioksidantit ehkäisevät siten ryyppäämisen aiheuttamaa solukuolemaa. Rottakokeissa alkoholin on todettu vähentävän endokannabinoidijärjestelmän toimintaa ja haittaavan uusien hermosolujen syntymistä, neurogenesistä, mikä vaikuttaa aivojen rakenteeseen ja toimintaan. Puhutaan alkoholin aiheuttamasta aivorappeumasta.

altFrontiers in Cellular Neuroscience lehdessä julkaistussa tutkimuksessa rotille annosteltiin alkoholia 10% liuoksena ja niihin ruiskutettiin erilaisia kannabinoidijärjestelmään vaikuttavia aineita URB597, ACEA sekä JWH133. CB1 reseptorin osittaisvaikuttaja ACEA sekä CB2 reseptorin vaikuttaja JWH133 vähensivät alkoholin aiheuttamia aivovaurioita koe-eläimillä.

Tutkimus antaa osviittaa, että CB2 reseptoriin vaikuttavat aineet ovat hyödyllisiä alkoholin aiheuttamien haittojen ehkäisyssä ja korjaamisessa. Tulos on yhdenmukainen aikaisemmin erilaisilla CB1 ja CB2 reseptoreihin vaikuttavilla aineilla tehtyjen tutkimusten kanssa. Tutkimusta pitäisi laajentaa koskemaan muiden alkoholin aiheuttamien rappeumien hoitoon ja ehkäisyyn.

Farmakologian professori David Nutt esitti vuonna 2012 Britannian parlamentin asettaman komitean kuulemistilaisuudessa, että Hollannin kannabiskahvilatyyppinen järjestelmä vähentäisi alkoholin käyttöä 25 %. Tämä tuottaisi merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle: kannabiksen kriminaalivalvonta maksaa 500 miljoonaa puntaa ja alkoholin aiheuttamat haitat 6 miljardia puntaa vuodessa.

Mikä on kannabiksen rooli sekakäytössä? Tutkimukset osoittavat sen vähentävän muiden päihteiden käyttöä ja suojelevan keskushermostoa varsinkin alkoholin suurkulutuksen rappeuttavilta vaikutuksilta.

Kannabiksen väärinkäyttö ja laillistaminen

JAMA Psychiatry julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan Yhdysvalloissa kannabiksen käyttö vuositasolla kasvoi vuosina 2002 – 2012 4,1%:sta 9,5%:iin. Kannabiksen käytön aiheuttamat haitat kasvoivat myös kyseisenä aikana mutta käyttäjien kokemat haitat vähenivät käytön kasvun myötä.

Kannabiksen käytön kasvu kyseisenä ajanjaksona johtuu osaltaan myös siitä, että ihmiset rohkaistuvat kyselytutkimuksissa kertomaan avoimemmin kannabiksen käytöstään yhteiskunnan ilmapiirin muutoksen takia. Kyseisenä ajanjaksona yli 10 osavaltiota laillisti lääkekäytön, käyttö dekriminalisoitiin useissa osavaltioissa ja kaksi osavaltiota laillisti sen kokonaan.

Kannabiksen käytön aiheuttamia haittoja mitataan edelleen DSM-IV käsikirjan kriteerien mukaan. Näitä kriteerejä ovat mm. “aineisiin liittyvät lailliset ongelmat”, “käyttö tilanteissa, joissa on fyysisen haitan riski”, “käytön jatkaminen huolimatta sosiaalisista tai henkilökohtaisista ongelmista” ja “käytön aiheuttama kyvyttömyys täyttää velvoitteitaan kotona, koulussa tai työpaikalla”.

Tämä haittojen kirjo ulottuu siten kannabiksen hallussapidon takia tehdyistä pidätyksistä vaikeuksiin suoriutua elämästään liiallisen kannabiksen käytön takia. Tutkimuksessa haittoja ei kuitenkaan laskettu luokittelun mukaisesti. Sen mukaan 30% kannabiksen käyttäjistä on kokenut ongelmia käytöstään, mutta vain 9%:llä on todettu jossakin elämänvaiheessa kannabisriippuvuutta.

Merkittävin huomio tässä tutkimuksessa on kuitenkin se, että kannabiksen käyttäjien kokemat haitat vähenevät vaikka kannabiksen käyttö kasvaa. Tämä on loppujen lopuksi looginen seuraus, koska kieltolaki on aiheuttanut monella tasolla niitä haittoja, joita on laskettu kannabiksen syyksi. Kieltolain sijaan yhteiskunnan kannattaa laillistaa kannabis ja tuoda sen käyttöä esille turvallisena vaihtoehtona päihteiden ja lääkeaineiden väärinkäytölle.

Helposti kuvitellaan, että kannabiksen laillistuessa kieltolain aikana syntyneet käyttömuodot ja -tavat jatkuvat sellaisenaan uusissa olosuhteissa. Tämä ei selvästikään päde, vaan nykyään väärinkäytöksi luokiteltu käyttötapa vähenee. Väärin- ja viihdekäyttö ovat virkamieslähtöisiä ja moralisoivia termejä, joilla käyttäjien kokemusmaailma on pakotettu byrokratian luomiin lokeroihin. Kannabiksen laillistumisen ja vapautumisen myötä käyttäjät voivat itse määritellä käyttönsä omien kokemustensa kautta mm. palautuminen, rentoutuskäyttö, biletys ja itselääkintä termien avulla.

Valtion rooliksi jää paternalistisen ja tuhlaavan huumepolitiikan sijaan luotettavaan tietoon perustuvan valinnanvapauden turvaaminen. Lakien ja asenteiden muutoksen takia lainsäätäjille, alan ammattilaisille ja suurelle yleisölle tarvitaan tasapuolinen arvio kannabiksen käytön aiheuttamista haitoista.

Lähde: JAMA Psychiatry 21. october 2015,
Drug and Alcohol Review 14.9.2015. Substituting cannabis for prescription drugs, alcohol and other substances among medical cannabis patients: The impact of contextual factors,
Centers for Disease Control and Prevention: “Cigarette, Cigar, and Marijuana Use Among High School Students, United States 1997-2013,
The Journal of Pain: Cannabis for the Management of Pain: Assessment of Safety Study (COMPASS),
The National Bureau of Economic Research: Do Medical Marijuana Laws Reduce Addictions and Deaths Related to Pain Killers? July 2015,
JAMA October 2014,
Frontiers in Cellular Neuroscience 29.9.2015: Pharmacological activation of CB2 receptors counteracts the deleterious effect of ethanol on cell proliferation in the main neurogenic zones of the adult rat brain,
Guardian 19.6.2012

 

Vastaa