2018 Uutiset

Kannabiksen käyttö ja ongelmien ratkaisu

Poliittinen maisema kannabiksen ympärillä on muuttunut rajusti vuosikymmenien mittaan Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Nixonin hallinto loi kaikkien huumeiden käytön ympärille nykyisen kriminaalivalvontaan perustuvan retoriikan, kontrollipuheen. Tämä ajatusmalli on alkanut murentua ja nykyään ajatellaan, ettei käyttö ole aina haitallista. Tämä koskee erityisesti kannabiksesta käytyä keskustelua.

Tiedämme kannabiksen haittavaikutuksista väestötasolla hyvin vähän verrattuna muiden aineiden kuten alkoholin ja opioidien tutkimukseen. Vaikka jopa 30% kannabiksen käyttäjistä kokee käytöstään aiheutuvia ongelmia, pidetään sitä kuitenkin suhteellisen haitattomana verrattuna muihin päihteisiin. Emme kuitenkaan tiedä, kuinka kannabiksen käyttäjät ratkaisevat käytöstä aiheutuvia ongelmia.

Päihteiden käyttöön liittyvien haittojen ja ongelmien ratkaisun kannalta on tarpeellista tietää kliinisesti diagnosoitujen ryhmien ulkopuolelle jäävistä väestönosista, koska kaikki päihteitä käyttävät eivät täytä väärinkäytön diagnostisia kriteerejä mutta voivat silti kärsiä merkittävistä ongelmista ja rasittaa julkista terveydenhoitoa ja yhteiskunnan resursseja.

Yli 66 miljoonaa amerikkalaista kertoo harjoittavansa haitallista alkoholinkäyttöä (yli 5 annosta kahdessa tunnissa) vähintään kerran kuukaudessa, ja 13 miljoonaa amerikkalaista kertoo käyttävänsä väärin kipulääkkeitä.

Tiedämme alkoholin ja lääkeaineiden käytöstä, kuinka suuren rasituksen yhteiskunnalle muodostaa sellainen käyttö, joka ei vielä ole ns. riskirajoilla. Kannabiksen laillistamisen jatkuessa päätöksentekijät tarvitsevat tietoa siitä, kuinka paljon kannabiksen käytön yleistyminen rasittaa yhteiskuntaa, ja kuinka paljon sen kauppaa pitää verottaa hoitojärjestelmien kehittämiseksi.

Tutkimukseen ”Is recovery from cannabis use problems different from alcohol and other drugs?” otettiin vuonna 2016 väestökyselyssä myöntävästi kysymykseen “Onko sinulla ollut alkoholi- tai huumeongelma ja olet selvinnyt siitä?” vastanneet. Kaikista vastanneista 9,1% kertoi selvinneensä merkittävästä käytön aiheuttamasta ongelmasta ja näistä 11% oli kannabista käyttäneitä. Koko väestöön suhteutettuna tämä tarkoittaa 2,4 miljoonaa amerikkalaista.

Kannabiksen käytön aiheuttamien ongelmien hoitaminen näyttää samankaltaiselta kuin alkoholin ja muiden aineiden aiheuttamien ongelmien hoitaminen, mutta on myös selkeitä eroja. Kannabiksen käyttäjät aloittavat käytön nuorempina mutta ratkaisevat käytöstään koituvat ongelmat myös muita nuorempina. Kannabiksen käyttäjät turvautuivat muita ryhmiä vähemmän avo- ja laitoshoitopalveluihin. Aivan äskettäin ongelmia kohdanneet turvautuivat avohoitopalveluihin aiempaa herkemmin. Kannabiksen käyttäjät turvautuivat vertaisapuun (AA tai vastaavat) muiden ryhmien tavoin mutta he osallistuivat kokouksiin muita ryhmiä vähemmän. Elämän laadultaan ryhmät eivät eronneet toisistaan.

Politiikan muuttuessa tarvitaan tutkimusta sen ymmärtämiseksi, kuinka kannabiksen yleistyvä saatavuus ja kasvava vahvuus vaikuttavat tässä tutkimuksessa havaittuihin eroihin.

Yksi mielenkiintoinen tutkimuskenttä on se, millainen eri aineiden käytöstä ongelmia saaneiden toimintakyky on heidän ratkaistua ongelmansa. On esimerkiksi pääteltävissä, että koska kannabis ei vaikuta käyttäjien elämään kovin dramaattisesti, aiheuttaa se vähemmän psykologista stressiä, ja sen takia käyttöön liittyvien ongelmien ratkettua elämän laatu ja onnellisuus kasvavat.

Kannabiksen käyttäjillä oli myös vähemmän kroonisia terveysongelmia kuin alkoholin käyttäjillä. Kannabiksen käyttäjät pystyvät lopettamaan tai vähentämään käyttöään ilman vieroitus- tai muuta hoitoa ja näyttävät pystyvän paremmin ratkaisemaan ongelmiaan ilman ulkopuolista tukea, koska kannabis vaikuttaa aivoihin ja keskushermostoon alkoholia vähemmän.

Aivan äskettäin ongelmia kohdanneet kannabiksen käyttäjät turvautuivat aiempaa useammin avohoitopalveluihin. Tämä voi olla seurausta kannabiksen kasvaneesta vahvuudesta. Tämän voi arvella aiheuttavan isompia muutoksia aivoissa ja heikentävän itsehillintää ja päätöksentekokykyä. Pitäisikin tutkia lisää sitä, jatkaako yhä vahvempien kannabistuotteiden tulo markkinoille tätä kehitystä.

Lisäksi eri hoitomuotojen saatavuuden ja niiden korvattavuuden kehitys 1990-luvun jälkeen varmaan vaikuttaa tähän kehitykseen.

Tässä tutkimuksessa esitetyn arvion mukaan 2,4 miljoonaa amerikkalaista on ratkaissut merkittävän kannabiksen käytöstään johtuneen ongelman omalla kohdallaan. Alkoholin ja muiden huumeiden käyttäjiin verrattuna heidän ratkaisumallinsa on ollut samankaltainen, mutta ongelmien ratkaisutavoissa huomattavimpia eroja ovat muita käyttäjäryhmiä aikaisempi ongelmien ratkaisu sekä julkisten ja yksityisten hoitopalvelujen vähäisempi käyttö.

Kannabis haittojen vähentäjänä

Tutkimuksessa “Helping Settle the Marijuana and Alcohol Debate” käytettiin aineistona 90:n alkoholia myyvän erilaisen kauppaketjun (kioskeja, myymälöitä, marketteja) myyntitietoja paikkakunnittain vuosilta 2006 – 2015. Siinä havaittiin, että lääkekannabiksen laillistaneissa osavaltioissa alkoholin myynti laski 15%. Tutkimuksen perusteella alkoholi ja kannabis ovat toisiaan korvaavia ja tämä antaa viitteitä siitä, mitä on odotettavissa kannabiksen kokonaan laillistaneissa osavaltioissa.

Addiction-lehdessä otetaan kantaa kahteen kannabiksen laillistamiseen liittyvään väitteeseen: laillistaminen lisää nuorten kannabiksen käyttöä ja laillistaminen vähentää opioidikuolleisuutta.

Tutkimukseen “Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the United States: A systematic review and meta-analysis” koottiin yhdentoista aikaisemmin tehdyn laajan survey-tutkimuksen kokoamat tiedot aina vuodesta 1991 saakka. Tämä meta-analyysi kumoaa sen väitteen, että kannabiksen lääkekäytön laillistaminen olisi lisännyt nuorten kannabiksen käyttöä. Nuorison kannabiksen käytön vaihteluilla ja lääkekäytön laillistamisella ei ole havaittavaa yhteyttä. Tutkimusta pitää tehdä tällaisten koko väestöä koskevien tilastollisten tutkimusten lisäksi laillistamisen vaikutuksista muuhun kannabiksen käyttöön ja väestön alaryhmien tasolla.

“Tilanne voi muuttua lääkekannabismarkkinoiden kaupallistuessa ja osavaltioiden laillistaessa myös kannabiksen virkistyskäyttö, vaikka nyt emme havaitsekaan lääkekäytön laillistamisella olevan vaikutusta nuorten kannabiksen käyttöön. Tämän hetkisen tiedon nojalla väitteelle ei löydy perusteluja”, professori Deborah Hasin kommentoi tutkimusta.

Toinen väite, että kannabiksen laillistaminen vähentää opioidikuolleisuutta saa osakseen tieteellistä kritiikkiä Addiction-lehden tiedetoimittajien koostamassa tutkimuskatsauksessa “It is premature to expand access to medicinal cannabis in hopes of solving the US opioid crisis”. Näyttö tämän väitteen puolesta on heikko. Kroonisesta kivusta kärsivät kannabista käyttävät potilaat eivät käytä muita potilasryhmiä vähemmän lääkeopioideja. Kannabiksen laillistaminen ei siten yksinään riitä, vaan sen lisäksi tarvitaan opioidiriippuvuuden hoitoa metadoni- tai buprenorfiinilääkityksellä, opioidien hallussapidon ja pienimuotoisen jakelun dekriminalisointia ja naloxone-lääkkeen jakelua opioidien käyttäjien omaisille yliannoksien hoitoon.

240 potilasta käsittänyt tutkimus ”Effect of Opioid vs Nonopioid Medications on Pain-Related Function in Patients With Chronic Back Pain or Hip or Knee Osteoarthritis Pain” osoittaa, että kroonisen kivun hoidossa opioideilla ei saavuteta sen parempia tuloksia kuin muilla ei-opioidikipulääkkeillä.

Israelissa tehdyssä tutkimuksessa käytettiin poltettavaa kannabista ja pieniä annoksia oxicodonia yhdessä, millä saatiin parempi kivunlievitys kuin kummallakin erikseen. Israelissa 2736:lla yli 65 vuotiaalla vanhuksella tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 93,7% kertoi tilansa kohentuneen ja kipujen laantuneen kannabislääkityksellä. 18% kannabislääkitystä saaneista lopetti tai vähensi opioidilääkitystään. Toisessa Israelissa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin 2970 kannabislääkitystä vuosina 2015 – 2017 saanutta syöpäpotilasta. Kuuden kuukauden seurantajakson aikana 902 potilasta kuoli, 682 lopetti hoidon kesken ja 1211 vastasi kyselyyn. Vastanneista 96% kertoi tilanteensa kohentuneen, 45 potilasta ei kokenut muutosta ja 4 potilasta kertoi tilansa heikentyneen. Kannabis osoittautui hyvin siedetyksi hoitovaihtoehdoksi syöpäkipujen hoidossa.

Kanadassa lääkekannabispotilaiden keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa 87% vastanneista (n = 410) oli korvannut kannabiksella lääkkeiden, päihteiden ja huumeiden käyttöä. Reseptilääkkeiden käytön oli korvannut kannabiksella 80,3%, alkoholin 51,7% ja 32,6% laittoman huumeen käytön. Tämän perusteella kannabiksen lääkekäytöllä on myös haittoja vähentävä vaikutus näissä kolmessa aineryhmässä enemmän haittoja aiheuttavista aineista eroon pääsemisessä.

Vuonna 2016 Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin sairasvakuutuksen piirissä olevien potilaiden opioidilääkityksien vähenevän niissä osavaltioissa, joissa laillistettiin kannabiksen lääkekäyttö.

Tuoreessa Rand-tutkimuslaitoksen julkaisemassa tutkimuksessa “Do Medical Marijuana Laws Reduce Addictions and Deaths Related to Pain Killers?” käytettiin samaa aineistoa mutta tehtiin vielä tarkempi analyysi tämän mekanismin ymmärtämiseksi, koska yhteys kannabiksen lääkekäytön laillistamisen ja opioidien käytön välillä on ristiriitainen. Osavaltioiden lainsäädännöt eroavat toisistaan siinä, miten niiden avulla on voitu vähentää lääkeopioidien käyttöä. Lääkekannabiksen jakelupisteet, dispensaries, sallivissa osavaltioissa on voitu vähentää opioidien käyttöä. Ns. Colen muistiossa luetellut ehdot osavaltioille kannabiksen jakelun järjestämisestä saivat monet tiukentamaan lääkekannabiksen jakelua.

Lääkekäytön ehtoja ja myynnin rajoituksia harjoittaneissa osavaltioissa on havaittu myönteisen kehityksen kääntyneen vuoden 2010 jälkeen vaikka potilaiden olisi sallittu itse kasvattaa lääkkeensä. Samalla tapahtui muutos reseptillä saatavien opioidien käytöstä katukaupasta ostettuihin heroiiniin ja fentanyylivalmisteisiin. Lääkekäytön laillistamisen tärkeimmäksi elementiksi osoittautui kannabiksen jakelupisteiden levinneisyys ja kannabiksen saamisen helppous potilaan kannalta.

Kannabiksen laillistamisen lisäksi tarvitaan huumepolitiikan suunnan muutosta, jos halutaan muuttaa opioidiepidemian kehityssuuntaa.

Lähde: John F. Kelly, M. Claire Greene, Brandon G. Bergman: Is recovery from cannabis use problems different from alcohol and other drugs? Results from a national probability-based sample of the United States adult population. The International Journal of Drug Policy. March 2018. Vol. 53.

Michele Baggio, Alberto Chong ja Sungoh Kwon: Helping Settle the Marijuana and Alcohol Debate: Evidence from Scanner Data. SSRN Electronic Journal, October 2017.

Forbes 22.1.2018Addiction 22.2.2018Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the United States: A systematic review and meta-analysis. Addiction 22.2.2018.
It is premature to expand access to medicinal cannabis in hopes of solving the US opioid crisis. Addiction 22.2.2018.

Epidemiological characteristics, safety and efficacy of medical cannabis in the elderly. European Journal of Internal Medicine. March 2018.

Impact of co-administration of oxycodone and smoked cannabis on analgesia and abuse liability. Neuropsychopharmacology February 2018.

Substituting cannabis for prescription drugs, alcohol and other substances among medical cannabis patients: The impact of contextual factors. Drug and alcohol review. May 2016, vol 35.

Prospective analysis of safety and efficacy of medical cannabis in large unselected population of patients with cancer. European Journal of Internal Medicine, March 2018.

Medical Marijuana Laws Reduce Prescription Medication Use In Medicare Part D. Health Affairs July 2016.

Do medical marijuana laws reduce addictions and deaths related to pain killers? Journal of Health Economics March 2018, vol 58.

Effect of Opioid vs Nonopioid Medications on Pain-Related Function in Patients With Chronic Back Pain or Hip or Knee Osteoarthritis Pain. The SPACE Randomized Clinical Trial. Jamanetwork 6.3.2018.

Do Medical Marijuana Laws Reduce Addictions and Deaths Related to Pain Killers? Journal of Health Economics March 2018, Volume 58.

Link Between Medical Marijuana and Fewer Opioid Deaths Is More Complex Than Previously Reported. RAND 6.2.2018

 

Onko kannabiksen lääkekäytön laillistaminen ratkaisu opioidikriisiin?

 

alt