2018 Uutiset

Huumesodan imploosio

Tusky uutisoi vuoden 2016 YK:n huumehuippukokousta, UNGASS 2016, kuinka kansainvälisen huumepolitiikan yksimielisyys repesi kokouksessa. Huumesodassa ryvettynyt YK:n huumebyrokratia ei kyennyt kevään 2018 kokouksessaan edes arvioimaan omia ongelmiaan, mikä loi YK:n ihmisoikeusvirkamiehille tilaisuuden nousta kansainvälisen huumevalvonnan marginaalista sen keskiöön.

“Huumemarkkinat kukoistavat” tiivistää YK:n huumetoimiston, UNODC, uusimman vuosiraportin keskeisen sisällön sivulla 15. 

“Overall, drug trafficking seems to have increased slightly in 2015 and some drug markets, particularly the cocaine and synthetic drugs markets, appear to be thriving.”

Tämä on tärkeä tunnustus YK:n huumepolitiikan keskeiseltä toimijalta vain yhdeksän kuukautta ennen kuin YK:n huumepoliittinen toimintaohjelma otetaan kriittiseen tarkasteluun vuoden 2019 huippukokouksessa. Tuohon kokoukseen mennessä YK:n jäsenvaltiot vannoivat aikoinaan “merkittävästi vähentää tai poistaa kokonaan kansainväliset huumemarkkinat”.

YK:n huumepolitiikkaa tekevä huumekomissio, CND, epäonnistui ensimmäisen kerran 72 vuoden aikana saavuttamaan yhteisymmärrys 12. – 16.3.2018 Wienissä pitämässään kokouksessa. Venäjä vastusti Committee of the Whole kokouksessa 15.3. mm. päätöslauselmaesityksen kohtaa huumeiden käyttäjien leimaamisen poistamisesta terveydenhoidossa ja sosiaalipalveluissa. 

Kiina vastusti termiä huumeita käyttävät ihmiset ja sen mukaan pitäisi pysyä huumeiden väärinkäyttäjät tai huumeiden käyttäjät termeissä. Kokouksessa päätettiin pysyä huumeiden käyttäjät termissä, jotta yöhön venähtänyt kokous etenisi. Kanada yritti esittää huumeiden väärinkäytön (drug abuse) tilalle termiä “huumeiden käyttöhäiriö” (drug use disorder). Kiina ja Egypti vaativat koko kohdan poistamista. Loppujen lopuksi useita päätösesityksen kohtia laitettiin sulkuihin erimielisyyksien takia. Päätöslauselmaversion hyväksymisen jälkeen Venäjän johtama valtioryhmittymä oli tyytymätön lauselman tekotapaan ja sanoutui siitä irti. 

Viime vuonna CND kykeni päättämään erikoiskokouksen järjestämisestä vuoden 2019 alussa. Tänä vuonna huumesodan koventamista haluavat valtiot ja kokonaisvaltaista muutosta haluavat valtiot eivät kyenneet enää löytämään konsensusta edes siitä, miten huumeohjelman arviointi pitäisi suorittaa. YK:n huumevalvontabyrokratia on vuosikymmeniä tehnyt pienimmän yhteisen nimittäjän politikointia ihmisoikeuksista piittaamatta. Nyt tämä huumesodan ytimeen muodostunut byrokraattinen arvotyhjiö sai koko koneiston luhistumaan.

Tämän huumesotabyrokratian imploosion vastapainoksi nousi 3. – 23.3.2018 Genevessä kokoontunut YK:n ihmisoikeusneuvosto näkyvään ja päättäväiseen asemaan kansainvälisen huumepolitiikan tekijänä. Vielä vuonna 2015 YK:n ihmisoikeusraportoija vaati huumetoimistolta, UNODC, selkeää kantaa ihmisoikeuksien noudattamiseen.

7.3.2018 eli viikkoa ennen CND:n kokousta julkaistussa YK:n ihmisoikeuskomissaarin toimiston, OHCHR, maailman tilannetta käsittelevässä raportissa nostettiin esille huumesota yhtenä ongelmakokonaisuutena. Komissaari arvosteli kovin sanoin Filippiinien huumesotaa ja valtion tapaa käsitellä ihmisoikeusasioita ja kohdella ihmisoikeustarkkailijoita.

Sen jälkeen komissaari nosti asian yleisemmälle kansainväliselle tasolle:

“Yleisemmin kehotan kaikkia jäsenvaltioita tutkimaan ns. “huumesota” lähestymistapansa tehokkuutta ja ihmisoikeusvaikutuksia. Kehotan kaikkia soveltamaan tehokkaammin UNGASS 2016 loppuasiakirjassa mainittuja 15:ä ihmisoikeuksien operationaalista suositusta. UNGASS 2016 monialainen lähestymistapa pitää sisällään huumevalvonnan tavoitteiden – ihmiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin – uuden ja entistä paremman kytkennän YK järjestelmän päätavoitteisiin, kuten kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kehotan jatkamaan tätä jäsentelyä YK:n tulevissa huumepoliittisissa keskusteluissa. Tässä yhteydessä nostan esille kansainvälisen huumekomission, INCB, äskettäin julkaiseman kehotuksen kaikille jäsenvaltioille soveltaa kansainvälisiä huumevalvontasopimuksia tekemiensä ihmisoikeussitoumuksien ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti.”

YK:n ihmisoikeusneuvosto otti uuden askeleen kansainvälisessä huumepolitiikassa 23.3.2018 hyväksymällään päätöslauselmalla “Contribution to the implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights”.

Neuvottelut eivät olleet helppoja huumesotaa käyvien jäsenvaltioiden yrittäessä heikentää päätöslauselmaa, ja neuvosto hyväksyi tämän 26 jäsenvaltion äänestäessä puolesta, 10 vastaan ja 11 pidättäytyi äänestämästä. Tämä lisää sen vaikutusvaltaa ja osallistumista huumepolitiikan alueella, antaa ihmisoikeuskomissaarille ennakoivan aseman ihmisoikeuksien puolustamisessa ja selkeästi vaatii kieltolakiaikakauden arviointia.

Päätöslauselma valtuuttaa ihmisoikeuskomissaarin toimiston valmistamaan raportin UNGASS 2016 loppuasiakirjan täytäntöönpanosta ihmisoikeuksien näkökulmasta. Raportti esitetään ihmisoikeusneuvoston kokouksessa syyskuussa ja jaetaan myös CND:lle ennen korkean tason ministeriryhmän kokousta huhtikuussa 2019, jolloin maailman huumepolitiikka nostetaan pöydälle. Lisäksi ihmisoikeuskomissaari alkaa neuvomaan valtioita, YK:n järjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja kaikkia asianosaisia tahoja.

Ihmisoikeusneuvosto ja ihmisoikeuskomissaari ovat olleet vuosikymmeniä huumepolitiikan sivustaseuraajia, mutta YK:n huumepolitiikan byrokratian luhistuessa sen keskeisen toimielimen CND:n ristiriitoihin, on niistä tullut keskeisiä vaikuttajia.

Tusky uutisoi aikaisemmin, kuinka kansainvälinen huumevalvontakomissio, INCB, nosti vuosiraportissaan ihmisoikeudet huumevalvonnan keskiöön oltuaan vuosikymmeniä kansainvälisten huumehaukkojen äänitorvi sekaantuen mandaattinsa vastaisesti liberaalien valtioiden reformeihin samalla kuitenkin jättäen diktatuurien huumesodat kritisoimatta.

INCB:n johtajan tohtori Viroj Sumyain pitämä avauspuheenvuoro CND:n kokouksessa 12.3.2018 korosti myös ihmisoikeuksia:

“INCB:n puolesta kehotan kaikkia valtioita omaksumaan sellaisen huumepolitiikan, joka kunnioittaa oikeudenmukaisuutta, suhteellisuusperiaatetta ja ihmisoikeuksia”.

YK:n kehitysohjelma, UNDP, vaati valtioita sitoutumaan siihen, että niiden “huumepoliittiset toimenpiteet ovat yhdenmukaisia Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia.”

Lisäksi UNDP ehdotti konkreettisesti ihmisoikeuksia ja huumevalvontaa koskevan kansainvälisen ohjeistuksen laatimista varmistaen sen, että “tällaiset ohjeet auttaisivat käytännössä, miten järjestelmällisesti sisällytetään ihmisoikeuksien viitekehys kansainväliseen huumevalvontaan ja vahvistetaan vastuullisuutta”.

Maailman terveysjärjestön, WHO, huumeriippuvuuden asiantuntijakomitea, ECDD, julkaisi viime vuoden lopulla arvionsa kannabiksen ainesosasta CBD:stä, jolla todettiin olevan lääketieteellistä hyötyä eikä siten tarvitse asettaa huumevalvontaan. CBD ei ole ollut kansainvälisen huumevalvonnan huumelistoilla, mutta USA:n huumelaissa se on kannabiksen mukana I kategoriassa. ECDD kokoontuu kesäkuussa pohtimaan kannabiksen luokittelua ja antaa YK:n pääsihteerille suosituksensa siitä, tarvitaanko syvemmälle meneviä analyyseja asiasta. Tämä prosessi voi johtaa kannabiksen luokittelun muuttamiseen, millä olisi merkittävä vaikutus meneillään olevaan laillistamiskehitykseen.

On jo selvää, että laittomat kannabismarkkinat häviävät kiihtyvään tahtiin laillistamalla. YK:n huumevalvontakoneiston pitää ottaa kiinni tästä kehityksestä tai se uhkaa jäädä historian romukoppaan.

Lähde: IDPC 28.3.2018IDPC 8.4.2018FAAAT 2.4.2018UNODC 2017 vuosiraporttiCND Blog

Dr. Viroj Sumyai, International Narcotics Control Board, INCB, opening of the sixty-first session of the Commission on Narcotic Drugs. 12 March 2018, Vienna Austria.

7.3.2018 High Commissioner’s global update of human rights concerns,

Videotallenne ihmisoikeusneuvoston äänestys julkilausumasta “Contribution to the implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights”.

UNDP:n kannanotto CND:n kokoukselle.

International Drug Policy Consortiumin opas YK:n huumevalvontabyrokratian toimintaan.

alt