2018 Uutiset

Lisää laillistamisen vaikutuksia

Kannabiksen laillistamisen vaikutuksia käsittelevässä edellisessä artikkelissa käsiteltiin myönteisiä kansantaloudellisia vaikutuksia. Kannabiksen käytön tutkimus laillistamisen jälkeen paljastaa, kuinka iso osa siitä on lääkekäyttöä. Julkinen keskustelu on usein keskittynyt kieltolaki vs. täyskaupallinen laillistaminen -kahtiajaolle. Mitä hyöty- ja haittavertailu voisi antaa laillistamiskeskustelulle?

Käyttö lisääntyy vanhemmissa ikäluokissa

Asenteet kannabista kohtaan ovat lievenemässä yhä useampien osavaltioiden laillistaessa sen lääke- ja virkistyskäyttöön. Tuoreimpien vuosilta 2015 – 2016 kerättyjen tietojen mukaan kannabiksen käyttö on kaksinkertaistunut 50 – 64 vuotiaiden keskuudessa 9%:iin vuosista 2006 – 2007. Yli 65 vuotiaiden keskuudessa määrä on seitsenkertaistunut liki 3%:iin. Todellinen luku on varmaan korkeampi, koska huumekyselyihin vastaamista leimaa aliraportointi.

Tämä tulos perustuu kansallisen terveyskyselyn tuloksiin, johon vastasi 17608 yli 50 vuotiasta amerikkalaista kannabiksen käyttäjää. Aloitusikä vaihteli ikäryhmittäin: 50 – 64 vuotiaista liki kaikki eli 92,9% oli käyttänyt kannabista ensimmäisen kerran 21 vuotiaana tai sitä nuorempina mutta yli 65 vuotiaista vain puolet, 54,7%.

“Suurten ikäluokkien edustajat käyttivät kannabista teinivuosinaan 1960- ja 1970 -luvuilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että he olisivat käyttäneet kannabista kaikki nämä vuodet, mutta suurin osa nykyisistä käyttäjistä ei ole aloittelijoita”, tutkimuksen tekijä professori Joseph Palamar selventää.

Huolestuttava löytö on suhde kannabiksen käytön ja muiden haitallisten aineiden käytön välillä. Kannabista käyttävät raportoivat alkoholin ongelmakäytöstä, nikotiiniriippuvuudesta, kokaiinin käytöstä sekä reseptilääkkeiden väärinkäytöstä useammin kuin muu väestö.

Kehitykselle on varmaan useitakin syitä, mutta yksi merkittävä tekijä on lääkekäyttö: kannabista käyttävistä 50 – 64 vuotiaista 15% ja yli 65 vuotiaista 22,9% kertoi lääkärin suositelleen sitä hoitomuodoksi.

“Kannabiksesta on apua joihinkin vanhuksien vaivoihin kuten neuropaattiseen kipuun ja pahoinvointiin. Joillakin vanhuksilla on korkeampi riski kokea kannabiksen käytön aiheuttamia haittavaikutuksia varsinkin, jos heillä on jokin krooninen vaiva tai he käyttävät päihteitä epäterveellisesti”, tutkimuksen toinen tekijä professori Benjamin Han selittää.

“Uskon laillistamisen muuttaneen asenteita kannabista kohtaan. Kannabiksen käytön hyötyjen täytyy ylittää sen aiheuttamat sivuvaikutukset vanhemmille potilaille, kuten kaikkien muidenkin lääkkeiden kohdalla. Kannabista ei ole tutkittu tarpeeksi tiukan tieteellisesti sen hyötyjen ja haittojen tunnistamiseksi. Uskon kannabiksen olevan toimiva hoitomuoto joihinkin lääketieteellisiin ongelmiin, mutta sen laillistaminen joissakin osavaltioissa ei merkitse sitä, että se olisi haitatonta”, Han jatkaa.

Laillistaminen ja kannabistutkimus

Laillistaminen mahdollistaa kannabiksen käytön ja vaikutusten tutkimuksen luonnollisissa käyttötilanteissa. New Mexicon yliopiston tutkimus kannabista käyttävien potilaiden kokemien oireiden lievityksestä ja hoidon sivuvaikutuksista on ensimmäinen havainnointitutkimus, jossa käytettiin potilaiden kokemuksia lääkintätilanteesta sekä lääkinnän jälkeisestä tilanteesta.

Tutkimuksessa käytettiin hyväksi vuonna 2016 käyttöön otettua mobiilisovellusta Releaf app, joka on ensimmäinen kannabiksen lääkekäyttäjille suunnattu mobiilisovellus, jolla potilaat voivat seurata omaa kannabiksen käyttöään ja joka kerää tietoja kannabiksen käyttötilanteista. Mobiilisovellus myös neuvoo käyttäjän kokemusten perusteella valitsemaan sopivia lajikkeita lääkinnällisten ja sivuvaikutuksen mukaan. Sovellus myös mahdollistaa kannabiksen lääkekäytön tutkimuksen ilman jälkikäteen tehdyn kyselytutkimuksen muistivirheitä tai tutkijan miellyttämistä.

Releaf app:n antamiin tietoihin perustuen tutkijat selvittivät kahta kysymystä: kuinka luonnollisissa olosuhteissa käytetty kannabis vaikuttaa käyttäjän kokemana oireiden lievitykseen ja mitä haittavaikutuksia tästä ilmeni? Kuinka oireiden lievitys ja sivuvaikutukset vaihtelevat oireittain?

Releaf mobiilisovelluksessa on kaikkiaan 27 eri oiretta ja 42 eri sivuvaikutusta. Tutkimusjoukko koostui 2830 potilaasta ja siihen sisältyi liki 14000 yksittäistä käyttökokemusta.

Tutkimus antoi hyvän kuvan laajasta oireiden kirjosta, johon potilaat olivat saaneet lievitystä. Oireiden lievitys ylitti selkeästi ns. nollahypoteesin eli kannabiksen lääkinnällinen vaikutus oli selkeä.

Myönteiset sivuvaikutukset liittyivät useimmin oireiden lievenemiseen kun taas kielteiset sivuvaikutukset liittyivät siihen, että oireet eivät lieventyneet tarpeeksi. Kielteiset sivuvaikutukset liittyivät useammin masennuksen hoitoon kuin ahdistuksen tai kivun lievitykseen.

Unettomuus ja uniongelmat ovat iän myötä kasvava ongelma, joka vaikuttaa koettuun elämän laatuun ja aiheuttaa erilaisia lisäongelmia. Saman mobiilisovelluksen tietoja käytettiin hyväksi toisessa unen saantia selvittäneessä tutkimuksessa. Tutkimus osoitti kannabislääkityksen toimivan eli se paransi potilaiden kokemaa unettomuutta aiheuttaen yksilöllisiä ja käytetyn lajikkeen mukaisia sivuvaikutuksia.

Nämä kaksi tuoretta tutkimusta osoittavat, että ihmisten kokemat lääkinnälliset hyödyt kannabiksen perustuvat oireiden todelliseen lievitykseen ja vähäisiin sivuvaikutuksiin, kun niitä vertaa muuhun ko. oireisiin käytettäviin lääkkeisiin. Tutkimustulosten laajentaminen koko väestöön antaa kuvan kannabiksen suuresta lääkintäpotentiaalista.

“Havainnoiva tutkimus on sopivampi kuin potilaskokeet sen tutkimiseen, kuinka potilaat valitsevat kannabiksen ja kokevat valitsemansa lajikkeen vaikutukset. Keräämällä laaja tiedosto potilaiden itsensä antamaa palautetta todellisissa tilanteissa tapahtuvasta kannabiksen käytöstä pystymme arvioimaan, miksi potilas käyttää kannabista, mitä kannabista hän käyttää sekä tutkimaan akuutteja ja pitkäaikaisia vaikutuksia. Toisin sanoen voimme tutkia tärkeitä ja käytännöllisiä aiheita, joita ei voida tutkia satunnaistetuilla kaksoissokkokokeilla”, New Mexicon yliopiston psykologian apulaisprofessori Jacob Miguel Vigil selittää.

Laillistaminen ja riippuvuus

Tarjonta lisää käyttöä ja edelleen riippuvuutta. Länsimainen huumekieltolaki on perustunut tälle mantralle jo kymmeniä vuosia. Huumepolitiikkamme perustuu vanhanaikaiselle käsitykselle riippuvuudesta aineen kemiallisena ominaisuutena.

Kannabiksen käytöstä on tullut yhä suositumpaa ja kuluneen kuukauden aikana kannabista käyttäneiden määrä on kasvanut ja käyttö muuttunut säännöllisemmäksi. Tämä kehitys on herättänyt huolta kannabiksen käytön kehityksestä vaikka kannabiksen käytön aiheuttamat ongelmat ovat pysyneet samalla tasolla.

RAND Corporation tutkimuslaitoksen tutkija Steven Davenport keräsi kansallisista terveyskyselyistä vuosilta 2002 – 2016 tietoja kannabiksen päivittäis- tai liki päivittäiskäyttäjistä ja heidän ilmoittamistaan riippuvuusoireista. Oletuksena oli käytön kasvun myötä tapahtuva riippuvuusoireiden kasvu. Tulokset yllättivät tutkijan: kyseisenä ajanjaksona runsaasti kannabista käyttävien riippuvuusoireet vähenivät 39%.

Riippuvuusoireista eniten laskivat tärkeiden toimintojen väheneminen, kannabiksen käyttö välittämättä henkisistä ja fyysisistä ongelmista, epäonnistuminen käytön vähentämisessä, ajan tuhlaaminen kannabiksen hankintaan ja käyttöön sekä epäonnistuminen käytön rajoittamisessa. Nämä tulokset pätivät kaikkiin ikäryhmiin paitsi yli 50-vuotiaihin.

Osavaltioiden laillistaessa kannabiksen käytön ja kaupan on sen käyttö muuttumassa yhä säännöllisemmäksi. Tämän tutkimuksen mukaan kannabisriippuvuus on kuitenkin laskemassa. Kansallisen terveyskyselyn mukaan neljän miljoonan amerikkalaisen on arvioitu olevan kannabisriippuvaisia. Tämä määrä näyttää vähenevän säännöllisesti. Paljon kannabista käyttävistä, jotka myös täyttävät riippuvuuden kriteerit DSM-IV tautiluokituksen mukaan, on vähentynyt vuosina 2002 – 2016 26,5%:sta 16,1%:iin.

Tälle kehitykselle ei löydy yhtä selkeää selitystä vaan tarvittaisiin lisätutkimusta sen selvittämiseksi, onko selittävänä tekijänä osavaltion lainsäädäntö, kannabistuotteet vai sosiaalinen ympäristö.

Davenportin mukaan syy löytyy kahden vaihtoehtoisen selitysmallin välimaastosta.

Toisaalta on mahdollista, että kannabiksen laillistamisliike on keskeinen tekijä tässä kehityksessä. Kannabiksen käyttöön liittyvän stigman purkaminen on saanut käyttäjät pitämään kiinni henkilökohtaisista ja työhönsä liittyvistä sitoumuksista. Laillinen saatavuus on aiheuttanut myös sen, ettei kannabiksen hankintaan tarvitse kuluttaa niin paljon aikaa kuin aikaisemmin. Lisäksi käyttötavat ovat muuttuneet laillistamisen myötä: käyttöön liittyvät haitat vähenevät kun käyttäjät voivat polttamisen sijaan höyrystää tai syödä kannabista.

Toisaalta käyttäjien kyky havaita ongelmat, määritellä ne kannabiksen käytöstä aiheutuviksi ja kertoa niistä on muuttunut riskien pysyessä ennallaan.

“Poliittiset panokset ovat korkealla kannabiksen laillistamisen levitessä yhä uusiin osavaltioihin samalla kun kannabiksen haitallisia vaikutuksia tunnistetaan ja hallitaan laillisessa ympäristössä”, Davenport selittää.

Laillistaminen ja työturvallisuus

Tuoreen tutkimuksen mukaan kannabiksen lääkekäytön laillistaminen vähentää työpaikkaonnettomuuksia varsinkin 25 – 44-vuotiaiden ikäluokassa. Tutkimuksessa käytiin läpi USA:n kaikkien 50:n osavaltion ja pääkaupungin Washington DC:n tiedot läpi vuosina 1992 – 2015. Tänä aikana 29 osavaltiota laillisti kannabiksen lääkekäytön jossakin muodossa.

Lääkekäytön laillistamisen ja työturvallisuuden paranemisen yhteys vahvistui ajan myötä. Viiden vuoden kuluttua laillistamisesta työpaikkaonnettomuudet olivat vähentyneet jopa 33,7%. Sellaiset lainsäädännöt, joissa sallitaan kannabiksen käyttö kivun lievitykseen tai jotka sallivat yhteiskasvatuksen, vähensivät onnettomuuksia eniten. Lisätutkimus voi valottaa sitä, että johtuuko positiivinen yhteys siitä, että laillinen kannabiksen lääkekäyttö vähentää muiden lääkkeiden ja myös päihteiden käyttöä.

Haittakeskustelu ja laillistamismalli

Kannabiksen riippuvuuspotentiaalilla on puolusteltu kieltolakia mutta miten laillistaminen toimii riippuvuuden ehkäisyssä? Kysymys kuuluu, että miten kannabiksen käytön aiheuttamat haitat ja sen laillistamisen aiheuttamat haitat ovat suhteessa kieltolain aiheuttamiin haittoihin? Pohjimmiltaan kyseessä on kustannus-hyötyanalyysi. Miten Yhdysvaltojen osavaltioiden laillistamismalleissa otetaan huomioon kannabisriippuvuus?

Colorado laillisti kannabiskaupan ensimmäisten osavaltioiden joukossa. Vuonna 2014 julkaistussa raportissa havaittiin, että 30% kannabiksen käyttäjistä kuluttaa 87,1% kannabiksesta. (table 8, page 18.)

Kenelle kannabisteollisuus suuntaa markkinointinsa? Välittääkö teollisuus riippuvuusriskistä silloin kun se hyötyy siitä? Asiantuntijoiden mielestä kannabiksen myynnin valvonnan tulisi olla tiukkaa. Stanfordin yliopiston psykiatrian professori Keith Humphreys selittää, kuinka asia ei tällä hetkellä ole sellainen:

“Olemme kopioineet alkoholiteollisuuden mallin sekä steroidien hyvin minimaalisen valvonnan. Joidenkin osavaltioiden valvontalautakunta koostuu kyseisen alan teollisuuden edustajista. Olemme oppineet kapitalismista sen, että tällainen on hyvin vaarallista.”

Kaupallisen valvontamallin lisäksi on muitakin valvontamalleja. Hallitus voi laillistaa hallussapidon ja lahjoittamisen mutta ei myyntiä, kuten Washington DC on toiminut. Kannabiksen myynti voidaan antaa osavaltion virkamiesten hoidettavaksi kuten joissakin Kanadan provinsseissa, mikä on alkoholin kohdalla osoitettu hyväksi malliksi.

RAND:n vuonna 2015 julkaisemassa raportissa tutkitaan erilaisia kieltolain vaihtoehtoja kotikasvatuksen sallimisesta, osuuskunnista ja kannabisklubeista kaupalliseen malliin ja ääripäänä kieltolain kumoaminen ilman mitään uusia säädöksiä. (Figure 4.1 page 50.)

Laillistaminen ei ole lisännyt nuorten kannabiksen käyttöä, mutta sen sijaan vanhemmissa ikäluokissa kannabiksen käyttö lisääntyy suurten ikäluokkien jatkaessa nuorena opittua tapaa osin lääkinnällisillä perusteilla. Lääkekäyttö korostuu käyttäjäkunnan keski-iän nousemisen myötä, mutta laillistaminen kohentaa myös nuorempien ikäluokkien työpaikkaturvallisuutta. Laillistaminen vähentää riippuvuuden syntyyn vaikuttavia tekijöitä, mutta sen ongelman hoitamiseksi kaupallinen malli ei ole paras vaihtoehto.

Lähde: International Journal of Drug Policy 6.8.2018Drug and Alcohol Dependence 25.7.2018Marijuana Moment 2.8.2018
, Marijuana use by middle-aged and older adults in the United States, 2015–2016. Drug and Alcohol Dependence 2018.Frontiers in Science 28.8.2018Medicines vol 5, issue 3, 11.7.2018Innovative study shows medical cannabis effective in treating a wide range of health conditions. University of New Mexico 28.8.2018Science Daily 6.9.2018Vox 20.8.2018AARP 7.9.2018

 

alt