2018 Uutiset

Kokemukset karttuvat kannabiksen laillistamisesta

Kannabiksen laillinen kauppa aloitettiin Massachusettsissa 20.11.2018, ja tilanne on Yhdysvalloissa edennyt siihen pisteeseen, että vuonna 2018 enää neljä osavaltiota ei salli minkäänlaista kannabiskauppaa, ei edes CBD-tuotteita. Kuva laillistamisen vaikutuksista täsmentyy, mutta tulosten arvioimisessa suurin ongelma on vertailtavan tiedon vajavaisuudet tai puute, koska kieltolain olosuhteissa kerätty tieto on epäluotettavaa eikä kata kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Laillistamisella on myös ennakoimattomia vaikutuksia kuten tuotteen hinnan lasku, joka laskee ennakoituja verotuottoja.

Coloradon osavaltio sääti vuonna 2013 kannabiksen kauppaa säätelevän lain Senate Bill 13‐283, joka valtuuttaa yleisestä turvallisuudesta vastaavan viraston rikosoikeudellisen osaston (Division of Criminal Justice in the Department of Public Safety) tutkimaan laillistamisen vaikutuksia. 

Osaston tuoreessa raportissa ”Impacts of Marijuana Legalization in Colorado” kerrotaan tulosten olevan alustavia, koska tietolähteissä on vaihtelua laillistamista edeltävän tilanteen takia. Tämä on tärkeä näkökohta eli mitä me arvioimme, kun meidän pitää arvioida kannabiksen laillistamisen seurausvaikutuksia ja arvottaa niitä? 

Ensimmäinen ongelma laillistamisen arvioimisessa on sitä edeltävä tilanne eli kannabiksen kieltolaki: sen takia me emme pysty arvioimaan kaikkia kieltolain vaikutuksia ja vertaamaan niitä johonkin “ideaalitilanteeseen”. Käytännön johtopäätösten tekeminen kannabiksen laillistamisen ja kaupallistumisen vaikutuksista turvallisuuteen, kansanterveyteen ja nuorisoon on vaikeaa, koska meillä ei ole luotettavaa tilastointia kieltolain ajoilta. Lisäksi kuluneiden viiden vuoden aikana Coloradossa on tapahtunut muutakin kehitystä ja muitakin muutoksia kuin kannabiksen laillistaminen.

Toiseksi kannabiksen laillistamisen toteuttamistapa voi vaikuttaa olemassa olevan tiedon mittaamiseen ja arvottamiseen. Kannabiksen käyttöön liittyvän sosiaalisen leiman väheneminen saa ihmiset helpommin ilmoittamaan käytöstään kyselyissä sekä terveydenhoidossa, mikä luo vaikutelmaa kannabiksen käytön lisääntymisestä.

Kolmanneksi lainvalvontaviranomaiset ponnistelevat edelleen jäljelle jääneiden kannabislakien täytäntöönpanossa, vaikka ne voivat olla monimutkaisia ja ristiriitaisia. Coloradon liikennevirasto kehitti tiedonkeruujärjestelmäänsä autokolareista, jotta tietojen analysointi olisi helpompaa, mutta muutos vaikeutti aikaisempien tietojen vertailtavuutta. 

Laillistamista edeltävän tiedon puute, sosiaalisen leiman häviäminen ja valvontaviranomaisten haasteet lain täytäntöönpanossa yhdessä vaikeuttavat tutkimustulosten työstämistä lopullisiksi johtopäätöksiksi laillistamisen seurauksista.

Näiden varoitusten kanssa yhteenveto raportista:

Vuonna 2017 15,5% Coloradon aikuisväestöstä oli käyttänyt kannabista kuluneen kuukauden aikana ja 7,5% päivittäin tai lähes päivittäin. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 13,6% ja 6,0%, mikä merkitsee merkittävää nousua. Miehistä 19,8% käyttää vähintään kerran kuukaudessa eli selvästi useammin kuin naiset, 11,2%.

Ikäryhmistä kannabiksen käyttö on yleisintä 18 – 25 vuotiaiden keskuudessa, joista 29,2% ilmoitti käyttävänsä vähintään kerran kuukaudessa. 26 – 34 vuotiaiden keskuudessa luku oli 26,4%, 35 – 64 vuotiaiden keskuudessa 12,5% ja yli 65 vuotiaiden keskuudessa 5,6%

Nuorten aikuisten (18 – 25 v) keskuudessa vähintään kerran kuukaudessa kannabista käyttävien osuus nousi vuoden 2005/2006 21,2% vuosien 2013/2014 31,2%:iin mutta on pysynyt vuoden 2015/2016 tasolla 32,2%.ssa. Yli 25 vuotiaiden keskuudessa kannabiksen käyttö lisääntyi 5%:sta 14%:ään samana ajanjaksona.

Nuorten kannabiksen käytöstä on kaksi tietolähdettä, osavaltion viranomaisten kysely The Healthy Kids Colorado Survey sekä kansallinen National Survey on Drug Use and Health. Ensimmäisen kyselyn mukaan kannabiksen käyttö kuluneen kuukauden aikana ei muuttunut. Myöskään kansallisen kyselyn mukaan nuorison kannabiksen käytössä ei ole tapahtunut muutoksia. Vuonna 2017 19,4% Coloradon lukiolaisista ilmoitti käyttäneensä kannabista kuluneen kuukauden aikana valtakunnallisen luvun ollessa 19,8%.

Alaikäisten kannabispidätykset vähenivät 16% 3168:sta vuonna 2012 2655:een vuonna 2017. Valkoisten pidätykset vähenivät 21%, afroamerikkalaisten 15% ja latinojen vain 4%.

Kannabikseen liittyvät pidätykset laskivat 52% vuosina 2012 – 2017. Suurin osa tapauksista liittyvät hallussapitoon, joiden määrä tippui puoleen. Kannabiksen myynnin takia tehdyt pidätykset vähenivät 17%. Kannabiksen kasvatukseen liittyvät pidätykset puolestaan nousivat 51%. Kannabikseen liittyvät mutta määrittelemättömät pidätykset laskivat 45%.

Valkoisten kannabispidätykset laskivat 56%, latinalaisamerikkalaisten 39% ja mustien 51%. Mustien pidätysaste (233 per 100 000) on liki kaksinkertainen valkoisiin (118 per 100 000) verrattuna vuonna 2017.

Denverissä kannabikseen liittyvät pidätykset vähenivät 81% 1600:sta 302:een vuonna 2017. Murrot muodostavat 59% kaikista kannabisteollisuuteen liittyvästä rikoksista vuonna 2017. Oikeuteen vietyjen kannabikseen liittyvien rikosten määrä laski 55% 11753:sta 5288:aan.

Liikenneturvallisuuden arvioinnissa pitää ottaa huomioon se, että huumeiden tunnistukseen koulutettujen poliisien lukumäärää nostettiin 129:stä 214:een vuosina 2012 – 2018. Tämä voi nostaa kannabistapauksien lukumäärää ilman, että kuljettajien käyttäytymisessä olisi tapahtunut mitään muutosta. Lisäksi tietoa on kerätty useasta eri lähteestä.

Coloradon osavaltion poliisin ilmoittamat päihtyneenä ajamistapaukset vähenivät vuoden 2014 5705:stä vuoden 2017 4849:ään. Niiden tapauksien osuus, joissa havaittiin kannabista pelkästään tai yhdessä muiden aineiden kanssa, nousi vuoden 2014 12%:sta vuoden 2017 15%:iin.

Vuonna 2016 oikeuteen vietiin 27244 päihtyneenä ajamistapausta, joista 17824 tapausta oli vahvistettu puhallus- tai verikokeella. Näistä 3946:ssa tapauksessa oli testattu kannabista, joista 2885 eli 73,2% antoi positiivisen tuloksen ja 47,5%:ssa vahvistettu tulos antoi THC-pitoisuudeksi yli 5.0 ng/mL

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, joissa kuljettaja on saanut positiivisen testituloksen yli 5.0 ng/mL, vähenivät 52:sta vuonna 2016 35:een vuonna 2017 eli 13%:sta 8%:iin kaikista onnettomuuksista. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, joissa kuljettaja on saanut positiivisen testituloksen kannabinoideista yksin tai yhdessä muun aineen kanssa, lisääntyivät 55:stä vuonna 2013 139:ään vuonna 2017 eli 153%:

Kannabinoidihavainto verinäytteessä ei vielä merkitse päihtymistä vaan osoittaa ainetta olevan kehossa. THC-havaintoa voidaan pitää osoituksena päihtymyksestä.

Yhteiskunnan omistamalta maalta takavarikoitujen kannabiskasvien määrä on noussut vuoden 2012 47 000:sta vuoden 2017 80 000:een.

Coloradosta salakuljetetaan kannabista muihin osavaltioihin ja sieltä peräisin olevan kannabiksen takavarikot ovat nousseet vuoden 2012 286:sta tapauksesta 608:aan vuonna 2017. 

Takavarikoitujen tuotteiden laatu on muuttunut vuosien mittaan niin, että vuonna 2017 takavarikoista 26% oli konsentraatteja ja 16% syötäviä kannabistuotteita. Vuonna 2012 molemmat muodostivat yhteensä vain 10% takavarikoista.

Sairaalakäynnit jonkin kannabikseen liittyvän syyn takia nousivat 100 000 sairaalakäyntiä kohti 803:sta vuosina 2001-2009 2696:een vuosina 2014/2015. Ensiapukäynnit nousivat 913:sta 100 000 ensiapukäyntiä kohti vuosina 2010-2013 913:een vuosina 2014/2015. Yhteydenotot myrkytyskeskukseen kannabisaltistuksen takia lisääntyivät 45:stä vuonna 2006 222:een vuonna 2017. Vuosina 2014 – 2017 yhteydenottojen määrä tasaantui.

Toukokuussa 2018 Coloradossa oli 3101 luvanvaraisesti toimivaa kannabisyritystä. Liki 70% kannabisluvista keskittyy Denverin, El Pason, Pueblon ja Boulderin talousalueille.

Verot, luvat ja muut maksut tuottivat osavaltiolle vuonna 2014 liki 68 miljoonaa dollaria ja vuonna 2017 liki 250 miljoonaa dollaria eli 266%:n kasvu. Vuonna 2017 tästä ohjattiin lakisääteisesti 40 miljoonaa dollaria koulujen rakentamiseen ja noin 28 miljoonaa julkiseen koulurahastoon.

Maaliskuussa 2018 88 946 potilasta oli rekisteröity kannabiskortin haltijaksi. Yleisimmät diagnoosit olivat vaikea kipu (93%), lihaskouristukset (31%) ja pahoinvointi (14%).

Raportissa varoitetaan osoittamasta kaikkia muutoksia kannabiksen laillistamisen seurauksiksi. Laillistamisen seurauksena kannabiksen käytön aiheuttama leima hälvenee, mikä rohkaisee yhä useamman kertomaan kannabiksen käytöstään ilman, että käytössä tapahtuisi muutoksia. Samoin terveyskeskuksiin ja hälytyskeskuksiin soittavat ilmoittavat rohkeammin kannabiksen käytöstään. Monimutkainen ja paikoin ristiriitainen lainsäädäntö pakottaa valvontaviranomaisia ja syyttäjiä muuttamaan toimintaansa, mitä ei kuitenkaan pysty erottelemaan saatavilla olevista tietolähteistä.

Liittovaltiotasoinen laillistaminen loisi miljoona laillista työpaikkaa

Yhdysvaltioiden välivaalien tulokset toivat liittovaltiotasoisen laillistamisen taas lähemmäksi toteutumistaan. Tämän ennustetaan luovan miljoona uutta työpaikkaa kymmenessä vuodessa. 

Jos kaikki 50 osavaltiota laillistavat kannabiksen, toisi se liittovaltion kassaan 131,8 miljardia dollaria seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Tämä loisi 782 000 uutta työpaikkaa ja vuoteen 2025 mennessä uusien työpaikkojen lukumäärä nousisi 1,1 miljoonaan.

Vuonna 2015 vuosi laillisen kaupan aloittamisen jälkeen kannabisteollisuus loi 18 000 uutta täysipäiväistä työpaikkaa ja talouskasvua 2,4 miljardia dollaria Coloradossa. Tällaisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös liittovaltiotasolla.

Laillistaminen laskee tukkuhintoja ja verotuottoja

Laillistamisen yhtenä tärkeimpänä hyötynä pidetään kannabiskaupan tuottamia verotuloja osavaltioiden kassaan. Laillistaminen on kuitenkin tehnyt kannabiksen kasvatuksesta yhä edullisempaa niin että kannabiksen tukkuhinnat ovat laskeneet Coloradossa kuluneen vuoden aikana jopa kolmanneksen. Tämä kehitys alkoi jo laillistamisen jälkeen, ja vaikka se merkitsee joidenkin kannabisyritysten konkurssia kiristyvässä kilpailussa, niin suurimman kolauksen kokevat ne osavaltiot, joiden kannabiksen verotus perustuu sen hintaan.

Oregonissa tukkuhinta on laskenut jopa 100 dollariin paunalta eli noin 220 dollariin kilolta. Coloradossa korotettiin veroastetta 10%:sta 15%:iin vuonna 2017 mutta verotuotto laski hinnanlaskun takia.

Osavaltioiden epäonnistuminen verotuottojen ennakoimisessa perustuu erilaisille ennusteille laillistamisen vaikutuksista. Taloustutkija Jeffrey Miron ennusti hintojen laskevan vain 50% kieltolain loputtua, mutta tuo ennuste oli liian ruusuinen.

Huumepolitiikan tutkija Jonathan Caulkinsin ennusteet ovat käyneet realistisemmiksi tilanteen kehityksen myötä: hän ennusti, että kannabiksen laillistaminen laskee hintatason muiden helposti kasvatettavien kasvien kuten vehnän ja ohran tasolle. Tämän kehityksen myötä kannabissavukkeen voisi ostaa taskun pohjalle jääneillä kolikoilla tai kannabiksesta voisi tulla suolapähkinöiden kaltainen oheistuote baareihin.

Tällainen kehitys johtaa siihen tilanteeseen, että hintaan perustuva verotus ei kata edes kannabiskaupan valvonnan kuluja. Yksinkertaisin tapa saada kannabiskaupasta tuottoja on alkaa verottaa sitä painon mukaan, kuten Kaliforniassa on tehty alusta saakka ja johon Maine on siirtymässä. Tällainen politiikan muutos voi aiheuttaa sen, että tuottajat alkavat tuottaa yhä vahvempia tuotteita saadakseen enemmän “potkua unssilta”. Tällöin osavaltio voi säädellä tuotteiden vahvuutta, mille politiikalle löytyy perusteita myös kansanterveydellisestä näkökulmasta.

Lähde: Colorado Department of Public Safety. Division of Criminal Justice. Office of Research and Statistics: Impacts of Marijuana Legalization in Colorado. A Report Pursuant to Senate Bill 13‐283. October 2018., Washington Post 16.11.2018Newsweek 1.11.2018

 

Massachusetts on ensimmäinen itärannikon osavaltio, joka aloitti kannabiksen laillisen kaupan tiistaina 20.11.2018

 

Northamptonin pormestari David Narkewicz oli ensimmäinen asiakas Massachusettsissa

 

 

 

 

alt