2019 Uutiset

YK: ”väärinkäyttö” jää historiaan

YK:n huume- ja rikostoimiston, UNODC, vuosiraportti 2019 jää historiaan ensimmäisenä kansainvälisen huumevalvontabyrokratian dokumenttina, jossa käsitellään kannabiksen laillista valvontaa ilman 1900-luvun tuomitsevaa huumesotaretoriikkaa. Siinä luovutaan eksplisiittisesti moralistisesta ”väärinkäyttö” termistä, mikä on merkittävä askel kohti kannabiksen käytön normalisointia.

UNODC on YK:n huumevalvontabyrokratian operatiivinen elin ja politiikkaa tekevän huumekomission, CND, sihteeristö. UNODC:n vuosiraportti on tämän byrokratian lippulaiva, joka julkaistaan aina 26.6. kansainvälisenä huumeiden vastaisena päivänä.

Kieltolain historiallinen painolasti näkyy terminä kannabiksen “ei-lääkinnällinen käyttö”, mikä perustuu YK sopimuksien huumeluokittelun kriteereihin, eli huumeiksi luokiteltujen aineiden ja kasvien käyttö sallitaan vain lääkinnälliseen ja tutkimuskäyttöön. UNODC ei käsittele niitä syitä, miksi ihmiset käyttävät huumeiksi luokiteltuja aineita tai kasveja. Sen sijaan raportin kannabiksen ainesosia koskevassa osuudessa painottuu haitat, mikä tekee käytöstä irrationaalista ja uusintaa yleistä ennakkoluuloisuutta.

On kuitenkin merkittävää, että raportissa ei käytetä ei-lääkinnällisen käytön synonyyminä väärinkäyttöä, abuse. Raportin selitysosassa todetaan, että “Huumeraportissa käytetään neutraalia termiä “drug use”, koska termien “drug use”, “drug misuse” ja “drug abuse” merkitykset ovat tieteellisesti ja laillisesti epämääräisiä. Termiä “misuse” käytetään ainoastaan viittaamaan reseptilääkkeiden ei-lääkinnälliseen käyttöön.” (s 5, Explanatory notes).

Raportissa kestävän kehityksen tavoitteet otetaan esille suosituksien aluksi kehottamalla luopumaan rikosoikeudellisista rangaistuksista.

“Yksi strategia huumeiden käytön haittojen vähentämiseen on vankeuden vaihtoehtojen edistäminen kansainvälisten huumesopimuksien mukaisesti tarjoamalla huumeita käyttäville ihmisille ja niistä haittoja kokeville, jotka ovat joutuneet tekemisiin rikosoikeudellisen järjestelmän kanssa, mahdollisuus vapaaehtoiseen hoitoon.”

UNODC on monialainen toimisto, joka käsittelee huumerikollisuuden lisäksi kaikkea muutakin rikollisuutta ihmissalakuljetuksesta nykyaikaiseen terrorismiin. Sen huumeraportointia leimaa toimiston yksipuolinen tukeutuminen kriminaalivirkamiesten toimintaan, mikä näkyy siinä, että huumeiden takavarikkotiedot ovat olleet pääasiallinen tiedon lähde. Tämähän ei mittaa tarjontaa eikä kysyntää vaan ainoastaan virkamiesten toimintaa. Sama epäluotettavuus leimaa UNODC:n raporttia myös muiden tietojen osalta.

UNODC:n raportissa maailmassa arvioidaan olevan 188 miljoonaa kannabiksen käyttäjää, 3,8% maailman väestöstä. Raportissa todettiin myös, että maailmassa on paljon huumeiden käyttäjiä, jotka ovat valvontajärjestelmän tiedonkeruun tavoittamattomissa. EU:n huumeseurantakeskuksen, EMCDDA, tuoreessa kannabisraportissa todetaan Euroopassa olevan 24,7 miljoonaa 15 – 64 vuotiasta kannabiksen käyttäjää eli täysi-ikäistä kuluneen vuoden aikana kannabista käyttänyttä EU-kansalaista. Tämä on 7,4% EU-väestöstä. Samassa suhteessa koko maailmassa olisi yli 500 miljoonaa pössyttelijää.

Esimerkki käyttäjämäärien arvioinnista on Kiina, jossa tuoreen uutisen mukaan on saatu kiinni yli 24 000 kannabiksen käyttäjää ja heidän määrä on noussut 25% vuodesta 2017. Tästä Kiina syyttää muualla maailmassa leviävää kannabiksen laillistamisaaltoa. UNODC:n tilaston mukaan Kiinassa kitkettiin vuonna 2016 1 390 000 kannabiskasvia.

UNODC ilmoittaa, että kannabista kasvatetaan 159:ssä valtiossa. Koska viljely ja kauppa ovat laittomia, turvautuu UNODC perinteisiin tietolähteisiin eli kitkemis- ja takavarikkotietoihin. Vuosina 2010 – 2017 166 valtiota on ilmoittanut kannabistakavarikoista. UNODC varoittaa kuitenkin arvioiden epäluotettavuudesta: useimmissa maissa ei ole minkäänlaista kannabiksen viljelyn valvontaa ja siksi viljelypinta-alasta ei ole mitään luotettavaa tietoa. Silti raportissa kerrotaan kannabiksen viljelyn lisääntyneen varsinkin vuosina 2014 – 2017. Lisäksi UNODC arvioi, että kannabiksen viljely sisätiloissa olisi kasvanut voimakkaammin kuin ulkoviljely. Tämä liittyy kannabiksen THC-pitoisuuden kasvuun.

UNODC:n ja EMCDDA:n tarjoamassa tiedossa on hassuja eroja. UNODC kertoo kannabiksesta löytyvän 70 sille ominaista fytokannabinoidia ja EMCDDA on löytänyt niitä 144. Kaiken kaikkiaan kannabiksesta on löydetty yli 500 erilaista ainetta, mikä tekee siitä monipuolisen viljelykasvin.

Totuus on tuolla jossakin, mutta molemmat raportit kertovat kannabismarkkinoiden muutostilasta. Tuskyn edellisessä kannabisraportissa keskityttiin poliittisen ympäristön muutoksiin.

Laillistamisen ja dekriminalisoinnin rinnalla myös tuotteiden laatu, vahvuus ja valikoima, kannabiksen käytön aiheuttamat haitat ja koetut hyödyt, hoidon tarve ja takavarikot ovat jatkuvassa muutostilassa. Siksi kannabiksen laillisia markkinoita pitää tutkia tarkasti.

Kartellit, artesaanit ja kaupalliset yritykset

UNODC:n vuosiraportissa arvioidaan ei-lääkinnällisen käytön laillistamisen vaikutuksia Kanadassa, Uruguayssa ja USA:n osavaltioissa. Laillistamisen tarkoitus on vähentää ja lopettaa kannabiksen laitonta kauppaa ja salakuljetusta. Laitonta kauppaa esiintyy edelleen laillistaneissa osavaltioissa, mikä on erityisen selvää Coloradon ja Washingtonin osavaltioissa, jotka laillistivat ensimmäisinä vuonna 2012.

Toinen seikka on kaupallisten yritysten tulo kannabismarkkinoille, jossa ne työntävät artesaanikannabiksen tuottajat pois markkinoilta. Koska kannabiksen lailliset markkinat laajenevat nopeasti, ohjaa voiton tavoittelu kannabisteollisuuden kehitystä kansanterveydellisten seikkojen sijaan. Laaja valikoima paljon aiempaa vahvempia kannabistuotteita on tästä esimerkki.

Eipä UNODC ole aiemmin ollutkaan kannabiksen artesaanikasvattajien puolella, mikä on tietenkin myönteinen kehityspiirre. Kysymyshän on politiikasta, millaisen laillistamismallin me kansalaiset haluamme. Tässä pitäisi välttää päihdeyhtiöiden ja valtiovallan kolluusion kaltaista tilannetta.

UNODC nostaa esille sen, että jokainen kannabiksen ei-lääkinnällisen käytön laillistanut osavaltio laillisti ensiksi lääkinnällisen käytön ja molemmat tapahtuivat kansanäänestyksellä yhtä osavaltioita eli Vermontia lukuunottamatta. Näinhän on käynyt monissa muissakin asioissa, kuten samaa sukupuolta olevien ihmisten välisten liittojen hyväksymisessä. Poliitikoilla on vaikeuksia käsitellä moraalisia ulottuvuuksia omaavia ongelmia. Tänä vuonna 25.6. myös Illinois laillisti kannabiskaupan lainsäätäjiensä toimesta, mikä kertoo muutoksesta käsityksissä kannabiskaupan valvonnasta Yhdysvalloissa ennakoiden liittovaltiotason laillistamista.

UNODC näkee kannabiksen laillistamiskeskustelun vaikuttavan nuorison käsityksiin kannabiksen käytön haitallisuudesta. Tämä näkyy UNODC:n mukaan kannabiksen käytön lisääntymisenä ja erityisesti säännöllisen ja runsaan käytön lisääntymisenä. Säännöllisesti ja runsaasti käyttävät ihmiset kuluttavat suurimman osan kannabiksesta ja kokevat myös eniten käytön aiheuttamia ongelmia.

Yhdysvaltojen kehitys näyttää siltä, että kannabiksen käyttö laskee nuorison keskuudessa ja yhä vähemmän nuorisoa hakeutuu hoitoon sen takia.

Pohjois-Amerikassa 15 – 64 vuotiaiden kannabiksen käyttäjien määrä kasvoi 42 miljoonasta 57 miljoonaan eli 7%:sta – 8,4%:iin vuosina 2007 – 2017. Yhdysvalloissa lisäys oli 9,9%:sta – 15,3%:iin ko. ajanjaksona. Kanadassa lisäys oli 9,1%:sta – 14,7%:iin vuosina 2011 – 2015.

Yhdysvalloissa vuonna 2017 arvioitiin yli 18 vuotiaista olevan yli 24 miljoonaa kuluneen kuukauden aikana kannabista käyttäneitä, ja heistä yli 40% eli yli 10 miljoonaa oli päivittäin tai lähes päivittäin kannabista käyttäviä.

Kannabiksen käyttö on laskenut 12 – 17 vuotiaiden keskuudessa kun taas 18 – 25 vuotiaiden keskuudessa kasvanut merkittävästi.

Kansallisen huumekyselyn mukaan vuosina 2016 – 2017 kuluneen vuoden ja kuluneen kuukauden aikana tapahtunut kannabiksen käyttö on pysynyt vakaana 12 – 17 vuotiaiden keskuudessa. Kannabiksen käytön aiheuttamat ongelmat ovat pysyneet vakaana yli 18 vuotiaiden keskuudessa vuodesta 2002 ja ne ovat vähentyneet 12 – 17 vuotiaiden keskuudessa. (Booklet 5, Kuviot 15 ja 16)

Lukion keskeyttäneet nuoret käyttävät enemmän kannabista kuin lukiota käyvät. Vuonna 2017 38% lukiolaisista käytti kannabista vuosittain, 21% kuukausittain ja 4,4% päivittäin tai lähes päivittäin. Lukion keskeyttäneillä samat luvut olivat 41%, 28% ja 13,2%.

Kanadassa vuonna 2017 yli vuotiaista 15% eli 4,4 miljoonaa käytti kannabista kuluneen vuoden aikana ja heistä 37% ilmoitti käyttävänsä sitä lääkinnällisesti. 20 – 24 vuotiaiden keskuudessa käyttäjiä on eniten eli 33%. Myös Kanadassa alle 18 vuotiaiden kannabiksen käyttö on tasaisessa laskussa jo vuodesta 2017. Vuodesta 2013 kannabiksen käyttö on kasvanut yli 20 vuotiaiden keskuudessa ja alle 19 vuotiaiden keskuudessa laskenut. (Booklet 5, Kuvio 19)

Kanadan valtion tilastojen mukaan 5,3 miljoonaa kanadalaista käytti kannabista kuluneen kolmen kuukauden aikana vuonna 2018 ja heistä 646 000 oli ensikertalaisia, mikä on kaksinkertainen luku vuoden takaiseen, 327 000. Puolet ensikertalaisista oli yli 45 vuotiaita, mikä sekin on merkittävä lisäys edelliseen vuoteen, jolloin ensikertalaisista vain kolmannes oli yli 45 vuotiaita. Laillistaminen lisäsi käyttäjien määrää erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä.

UNODC:n raportin yhteenveto-osiossa sivulla 20 todetaan, että kannabiksen käytöstä aiheutuvat ongelmat ovat kasvussa suurimmassa osassa maailman maita paitsi Afrikassa, jossa niiden osuus kaikesta huumehoidosta on ollut korkea. Raportissa puhutaan kannabiksen käyttäjien suhteellisesta osuudesta kaikessa huumehoidossa eikä absoluuttisista määristä.

Yhdysvalloissa 12 – 14 vuotiaiden hoitoonhakeutuminen kannabiksen käytön vuoksi on laskenut alle puoleen vuosina 2007 – 2017 eli liki 18 000:sta 8700:aan huippuvuoden ollessa 2011 21 343 alaikäisen hakeutuessa hoitoon kannabiksen käytön vuoksi. (Treatment Episode Data Set (TEDS) 2017. s. 81.)

Tutkimusten mukaan ei löydy todisteita sille, että kannabiksen lääkekäytön laillistaminen olisi lisännyt kannabiksen käyttöä nuorison keskuudessa. JAMA:ssa julkaistujen tuoreiden tietojen mukaan kannabiksen viihdekäytön laillistaminen on vähentänyt kannabiksen käyttöä nuorison keskuudessa. Ja syykin on harvinaisen selvä: meksikolaisten kartellien diilerit eivät ole kysyneet henkkareita huumeita myydessään. (JAMA Pediatrics 8.7.2019.)

Sekä kannabiksen käyttö että hoitoonhakeutuminen käytön vuoksi ovat siten laskeneet alaikäisten nuorten keskuudessa laillistamisen myötä. Ilmeisesti laillinen kauppa ja sen harjoittama ikärajojen valvonta ei houkuttele nuorisoa samalla tavalla kuin kieltolain luoma kielletyn hedelmän houkutus.

Käytön terveydellisistä vaikutuksista

UNODC:n raportissa on oma osio THC:n ja CBD:n vaikutuksista kannabiksen käytöstä koettuihin haitallisiin sivuvaikutuksiin eli miksi niitä molempia tarvitaan ?

“Kannabiskasvin pääasialliset kannabinoidit ovat THC, CBD ja CBN, joita kutsutaan fytokannabinoideksi erotuksena endokannabinoideista, jotka ovat kehon välittäjäaineita. THC on kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen aine, jonka vaikutusten takia ihmiset käyttävät kannabista. THC:tä ja sen synteettistä vastinetta dronabinolia käytetään lääkkeenä AIDS-potilaiden anorexiaan, syöpähoitojen aiheuttamaan pahoinvointiin sekä kroonisten kiputilojen hoitoon.”

”Ei-lääkinnällisessä käytössä THC voi aiheuttaa terveessä ihmisessä psykoottisia oireita ja ahdistusta sekä vaikuttaa muistiin ja psykomotoriikan hallintaan kun taas skitsofreniapotilailla se voi syventää psykoottisia oireita, ahdistusta ja muistiongelmia. THC:tä pidetään pääasiallisena pitkäaikaisen ja runsaan kannabiksenkäytön aiheuttamien mielenterveysongelmien aiheuttajana. Yhtenä syynä arvellaan olevan THC:n vaikutus endokannabinoidien toiminnalle keskushermostossa. CBD:n vaikutuksia kuvaillaan vastakkaisiksi THC:n kanssa, ja CBD:llä katsotaan olevan ahdistusta ja psykooseja lievittäviä vaikutuksia.”

”Kannabismarkkinoille on kuluneen kymmenen vuoden aikana tullut yhä enemmän vahvoja kannabistuotteita. Näissä on yleensä paljon THC:tä mutta vähän CBD:tä. Euroopassa kannabiksen keskimääräinen THC-pitoisuus on noussut vuosina 2006 – 2016 8%:sta 17%:ään. Coloradossa kannabiskukinnon keskivahvuus on 20% ja jalosteiden 69%. Tutkimusten mukaan näin vahvat tuotteet altistavat käyttäjät, ja varsinkin kauan ja runsaasti käyttävät ihmiset, kannabiksen käyttöhäiriöille ja niihin liittyville psykiatrisille sairauksille. Arvioidaan, että CBD:tä ja THC:tä sopivissa suhteissa annosteltuna CBD vähentää joitakin THC:n kielteisiä vaikutuksia kuten ahdistusta ja paranoiaa.”

UNODC:n mukaan julkisessa keskustelussa sekoitetaan lääke- ja viihdekäyttö sekä viihde- tai lääkekäyttöön tarkoitetut kannabisvalmisteet. UNODC vaatii, että poliitikkojen, lainsäätäjien ja julkisen keskustelun tulisi olla tarkkoja terminologian kanssa, eikä sekoittaa CBD:tä ja THC:tä keskenään! Yllättävä vaatimus, kun tietää YK:n kieltolakibyrokratian toiminnan kannabiksen luokittelussa ja tutkimuksessa.

Kieltolain luoma ajatuskehys näkyy raportissa siinä, ettei CBD:tä sisältävien tuotteiden markkinoita, ns. kevytkannabisbuumia, käsitellä siinä lainkaan.

UNODC vaatii muuttuvan tilanteen takia myös lisää tutkimusta ja johdonmukaista tiedonkeruuta. UNODC moittii mm. USA:n osavaltioita siitä, että näiden laillistamien kannabistuotteiden vahvuudet, laadut, terveysvaikutukset ja käyttö on puutteellisesti dokumentoitu niin, ettei eri tahot pysty arvioimaan kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Yhteenvedon sivulla 7 esitetään kahdessa kaaviossa – huumekuolemat ja terveiden elinvuosien menetys – huumeiden käytön terveydellinen rasite, mikä asettaa ongelmat mittakaavaansa. Suurimmat ongelmat ovat hepatiitti C ja opioidien käyttö. Kannabis on eniten käytetty laiton huume, mutta se ei aiheuta lainkaan kuolemantapauksia ja pienen siivun terveiden elinvuosien menettämistä. Alkoholia ja tupakkaa ei tässä vertailussa ollut mukana.

Kannabistakavarikot romahtaa ja vahvuus nousee

Kannabiksen kasvatus ja viljely on levinnyt melkein jokaiseen YK:n jäsenvaltioon. UNODC:n vuosiraportissa kannabiksen laillista valvontaa käsitellään omana kokonaisuutenaan Booklet 5:ssä.

Kannabiksen laillistamisaalto näkyy YK:n tilastoissa takavarikoiden radikaalina vähenemisenä. Pohjois-Amerikassa ne ovat laskeneet 77% vuodesta 2010. Koko maailman kannabistakavarikkot ovat laskeneet 20% vuodesta 2016, koska Pohjois-Amerikka on vastannut suurimmasta osasta. Takavarikoiden laskeminen ei siten ole osoitus kasvatuksen ja käytön vähenemisestä vaan poliittisen ympäristön muuttumisesta.

Laillistamisen tarkoituksena on ollut laittoman kaupan lopettaminen, mutta kannabiksen laillistaneissa osavaltioissa on edelleen laittomien markkinoiden rippeitä jäljellä. Tämä näkyy eritoten Coloradon ja Washingtonin osavaltioissa, jotka laillistivat kannabiksen ei-lääkinnällisen käytön ensimmäisinä Yhdysvalloissa. Kaliforniassa kannabiskaupan lisensoiminen vuonna 2018 nosti kannabiksen hintaa yli laittomien markkinoiden tason ja siten se epäonnistui käyttäjien ohjaamisessa laittomilta markkinoilta.

Kannabiksen käyttäjien lukumäärä on noussut kymmenessä vuodessa Pohjois-Amerikassa ja tämä nousu näkyy eritoten kannabiksen säännöllisessä ei-lääkinnällisessä käytössä. Yhdysvalloissa kuluneen vuoden aikana kannabista käyttäneiden määrä nousi 60% vuosina 2007 – 2017 ja päivittäis- tai melkein päivittäiskäyttäjien määrä yli kaksikertaistui samaisena ajanjaksona. Tämä ryhmä vastaa myös suurimmasta osasta kannabiksen kulutuksesta. Runsas päivittäiskäyttö leimaa sellaista väestönosaa, joka on muissa tutkimuksissa liitetty sosiaaliseen syrjäytymiseen verrattuna satunnaiskäyttäjien väestönosaan.

Kannabistuotteiden määrä on lisääntynyt ja niiden vahvuus on kasvanut laillistamisen myötä. Coloradossa kannabiskukinnon vahvuus on keskimäärin 20% ja jalostettujen tuotteiden 69% ja molempien vahvuus on noussut 20% vuosina 2014 – 2017.

Kannabisjalosteiden markkinat ovat kehittyneet nopeasti ja nykyään on saatavilla erivahvuisia jalosteita, mutta yli 75% THC:tä sisältävien tuotteiden määrä on viisinkertaistunut aivan viime vuosina. Coloradossa kannabisjalosteiden kysyntä on lisääntynyt ja tarjolla on vaporisaattoreihin tarkoitettuja kannabisöljyllä täytettyjä patruunoita, vahatiivisteitä ja jalosteilla höystettyjä syötäviä tuotteita.

Lailliset kannabismarkkinat

UNODC:n raportissa selostetaan kannabiksen ei-lääkinnällisen käytön erilaiset laillistamismallit Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Uruguayssa yksityiskohtaisen tilastokatsauksen kera.

Vuonna 2019 kannabiksen kauppa on laillistettu Uruguayssa, Kanadassa ja kymmenessä USA:n osavaltiossa sekä pääkaupungissa Washington DC. Yhteistä kaikille on se, että kannabiksen kasvatus, kauppa ja myynti ei-lääkinnälliseen käyttöön täysi-ikäisille on sallittu. Valvontasäädöksissä ja käytännön toimenpiteissä onkin sitten vaihtelua.

Yhdysvalloissa lisäksi 33 osavaltiota, Washington DC, Guam ja Puerto Rico ovat laillistaneet lääkekäytön. Vermontin osavaltio oli ensimmäinen, jossa kannabiksen kauppa laillistettiin osavaltion lainsäädännöllä, kun muissa osavaltioissa lain muutos tuli kansalaisaloitteen kautta. Kaikissa laillistaneissa osavaltioissa kannabiksen oli ensiksi laillistettu myynti ja kasvatus lääkekäyttöön. Joissakin osavaltioissa ensimmäiset viihdekäyttöön tarkoitetun kannabiksen myyntiluvat annettiin niille yrityksille, jotka olivat ensiksi myyneet kannabista lääkekäyttöön.

Valvontalakien soveltaminen vaihtelee osavaltioittain ja jopa osavaltion sisällä. Joissakin osavaltioissa kaupungit saavat päättää erikseen kannabispolitiikkansa, ja Coloradon 64:stä kunnasta vain 25 sallii kannabiskaupan tai -kasvatuksen alueellaan. Oregonissa 36:sta kunnasta 20 sallii kannabiskaupan tai kasvatuksen. Kaliforniassa 482:sta kaupungista vain 89 sallii kannabiskaupat, ja vain joka viides sallii kannabiksen myymisen lääkekäyttöön, vaikka se on ollut laillista jo 22 vuotta.

Valvontasäädökset on yleensä laadittu alkoholivalvonnan pohjalta, kuten esimerkiksi myymisen alaikäraja on 21 vuotta ja yritysten sallitaan kehittää ja myydä monenlaisia tuotteita.

Alaskassa, Oregonissa ja Washingtonissa kannabiksen valvonta on lisätty alkoholivalvontaviranomaisten tehtäviin. Kaliforniassa, Coloradossa ja Massachusettsissa on oma kannabiksen valvontavirasto. Nevadassa ja Michiganissa kannabismarkkinoita valvoo veroviranomainen ja Mainessa maa- ja metsätalousministeriö. Vermontin valvontamallia ei ole vielä ratkaistu.

Yleisin hallussapidettäväksi sallittu määrä on 28,5 grammaa eli unssi. Mainessa ja DC:ssä on korkeampi raja. Kaikki osavaltiot sallivat kuuden kasvin kasvatuksen mutta kukkivien kasvien lukumäärä vaihtelee. Michiganissa sallitaan 12 kasvia. Kotikasvatukseen liittyy erilaisia ehtoja kuten näkyvän kasvatuksen kieltäminen ja vuokranantajalta tai muilta asukkailta vaadittava lupa.

Kannabiskaupan verotuksen tasoon vaikuttaa kaksi asiaa: rikollisuuden ehkäisemiseksi hintojen pitää olla houkuttelevampia kuin laittomien markkinoiden hintataso mutta ne eivät saa olla niin alhaalla, että ne houkuttelevat lisää käyttäjiä. Kannabiskaupasta saatavilla verotuloilla rahoitetaan valvonnan kustannukset ja osa osoitetaan niiden haittojen hoitamiseen, joita kannabiksen ei-lääkinnällisestä käytöstä seuraa. Näiden pohjalta osavaltiot ovat laatineet monimutkaisia verotus ja rahankeräysjärjestelmiä kasvatukselle, valmistukselle ja myynnille veroprosentin vaihdellessa 10% – 37%. Kaupungit voivat myös asettaa omia veroja.

Mainonnalle on asetettu lukuisia rajoituksia. Niitä ei saa suunnata alle 21 vuotiaille, tuotteiden lääkinnällisistä vaikutuksista ei saa esittää vääriä tietoja ja pakkaukset eivät saa vedota alaikäisiin. Coloradossa mainontaa sallitaan vain sellaisissa medioissa, joiden yleisöstä alle 30% on alle 21 vuotiaita.

Tuotevalikoima on runsastunut ja kuivatun kukinnon lisäksi on valmiita jointteja, vaporisaattoreita ja niissä käytettäviä patruunoita, jalostettuja tuotteita kuten öljyjä ja vahoja sekä syötäviä ja juotavia tuotteita kuten keksejä, karkkeja, kakkuja, pizzoja, virvoitusjuomia, jäätelöä ym. Osavaltioilla on laboratorioita kannabistuotteiden vahvuuden valvontaan mutta vahvuudelle ei ole asetettu ylärajoja. Kannabiskasvin valikoivassa jalostamisessa on keskitytty korkean THC-pitoisuuden lajikkeisiin, mutta siten on myös luotu valikoima lajikkeita, joissa on mukana alhaisia määriä CBD:tä.

Laillistamisen jälkeen hintataso on vaihdellut osavaltioittain ja vuodesta toiseen heijastaen kilpailevia markkinoita tilanteessa, jossa kysyntä, kasvatus ja tuotanto ovat jatkuvassa nousussa. Coloradossa on harjoitettu kauimmin laillista kauppaa eli sieltä löytyy pisimmältä aikajaksolta kehitystä kuvaavaa tietoa.

Coloradossa kannabiskukinnon hinta on laskenut vuosina 2014 – 2017 14,05 $:sta 5,14$:iin grammalta ja jalosteiden 41,43$:sta 21.57$:iin. Syötävien tuotteiden hintataso on säilynyt samana noin 18$:ssa 100mg THC:tä sisältävästä tuotteesta. Washingtonin osavaltiossa kannabiskukinnon hinta laski vuosina 2014 – 2017 17.23$:sta 5.18$:iin grammalta.

Kannabiksen hinta on laskenut selvästi laillistamisen vuosina ja varsinkin saadun THC-annoksen mukaan mitattuna. On mahdoton ennustaa, että tuleeko tästä pitkäaikainen trendi, joka johtaa halpoihin ja vahvoihin tuotteisiin, tai missä vaiheessa markkinat löytävät tasapainon ja hintataso vakiintuu.

Kaliforniassa hintakehitys on ollut päinvastainen laillisen myynnin alettua tammikuussa 2018. Myynti lääkekäyttöön on ollut laillista ilman tiukkaa valvontaa jo 22 vuotta. Laillisen myynnin aloittaminen viihdekäyttöön on kuitenkin kohdannut useita ongelmia. Moni kaupunki ei sallinut viihdekäyttöön myymistä tai lupien saannissa oli viivästyksiä. Heinäkuussa astui voimaan uudet testivaatimukset ja laboratorioilla oli vaikeuksia lisääntyneen työtaakan alla. Pula tarjonnassa nosti laillisen kaupan hintatasoa mikä yhdessä korkean veroasteen kanssa nosti hinnat laittomia markkinoita korkeammiksi. Kalifornian osavaltio ei saavuttanut verotulotavoitteitaan ensimmäisenä vuotena, mutta vuoden loppupuolella monet ongelmista oli ratkaistu. Koska yhä suurempi osa kannabismyynnistä käsittää vahvoja jalostettuja tuotteita, tulee kannabiksen keskihinta kuitenkin nousemaan.

Coloradossa aloitettiin vuonna 2014 kannabistuotteiden vahvuuden mittaaminen. Kannabiskukinnon keskimääräinen THC-pitoisuus eli vahvuus oli vuonna 2017 19,6% ja jalosteiden 68,6%, ja molempien tuotteiden vahvuus nousi vuosina 2014 – 2017 20%.

Jalosteiden markkinat ovat kehittyneet hyvin nopeasti ja tarjolla on vahaa, öljyä ja näitä sisältäviä patruunoita. Tuotteiden vahvuudet vaihtelevat, mutta yli 75% THC:tä sisältävien tuotteiden osuus markkinoista on noussut 5%:sta 25%:iin vuosina 2015 – 2017.

Coloradon kannabismarkkinoilla suurin muutos on ollut siinä, että aikaisempaa vahvempia kannabistuotteita käytetään useammin ja runsaammin. Sen sijaan käyttäjien määrissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana käyttäneiden määrä on noussut kautta Yhdysvaltojen. Aktiiviset käyttäjät ovat pieni osa kaikista kannabiksen käyttäjistä, mutta he kuluttavat suurimman osan markkinoilla olevista tuotteista.

Tilanteessa, jossa kannabiksen hinnat laskevat ja vahvuus on noussut joissakin tuotteissa jopa 80%:iin THC:tä, on tärkeää ymmärtää kannabismarkkinoiden dynamiikkaa eli kannabiksen ei-lääkinnällistä kulutusta per henkilö.

Vuonna 2017 Coloradossa noin miljoona yli 21-vuotiasta ihmistä oli käyttänyt kannabista, joista kolmasosa oli käyttänyt sitä kerran kuukaudessa tai harvemmin ja yli neljäsosa oli päivittäiskäyttäjiä. Vuoden kulutukseksi arvioidaan 189 tonnia kannabista, mistä suurimman osan, 80%, kuluttivat päivittäiskäyttäjät. Turistien arvioitiin käyttäneen tämän lisäksi 19 tonnia kannabista.

Käytetyn kannabiksen määrä nousi 56% vuosina 2014 – 2017, mutta osavaltion väestön kasvu selittää tästä vain vähän. Kuluneen kuukauden aikana ja varsinkin useimmin käyttävät vastasivat suurimmasta osasta tästä kasvusta. Vahvojen kannabistuotteiden runsaasta ja säännöllisestä käytöstä vastaa syrjäytyneempi väestönosa kuin satunnaiskäyttäjät. Tutkimusten perusteella päivittäiskäyttäjiksi siirtyvillä käyttäjillä on myös suurempi riski saada kannabiksen käyttöön liittyviä ongelmia. Paljon THC:tä sisältävää kannabista pidetään riskitekijänä akuuteille ja kroonisille terveysongelmille.

Kanada

Kanadan hallitus hyväksyi vuonna 2018 kannabiksen laillisen kaupan ei-lääkinnälliseen käyttöön yli 18 vuotta täyttäneille, ja laki astui voimaan 17.10.2018. Lain tarkoituksena on pitää kannabis poissa alle 18 vuotiailta, estää rikollisia rahastamasta kannabiksen kaupalla ja turvata kansanterveys sekä kansalaisten turvallisuus.

Lain mukaan henkilö saa pitää hallussaan 30 grammaan kuivattua kannabiksen kukintoa, 150 grammaa tuoretta kannabista, 450 grammaa syötäviä kannabistuotteita, 2100 grammaa kannabista sisältäviä virvokkeita, 7,5 grammaa jalostettua kannabistuotetta (kiinteää tai nestemäistä) sekä 30 kannabiksen siementä.

Perustuslain mukaan liittovaltiolla ja paikallishallinnolla on erilaisia velvollisuuksia.

Liittovaltion vastuulla on asettaa vaatimukset kannabiksen kasvattajille ja tuottajille kuten millaisia kannabistuotteita voidaan asettaa myyntiin. Liittovaltio rajoittaa myös mainontaa sekä asettaa ehdot pakkauksille ja etiketeille siten, että tuotteet eivät vetoa nuoriin ja pakkauksesta käy selville tuotteen tarkat tiedot. Kannabiksen myyntiä ei sallita automaateista eikä itsepalveluna.

Paikallishallinnon vastuulla on kannabiskaupan valvonnan kehittäminen, soveltaminen ja ylläpito. Useimmiten tämä järjestelmä muistuttaa alkoholikaupan valvontaa, ja luvan saaneet jälleenmyyjät, paikallismyymälät ja nettikauppiaat saavat harjoittaa kauppaa. Paikallishallinto saa myös asettaa omia rajoituksiaan mm. nostamalla alaikärajaa liittovaltion asettamasta 18 vuodesta.

Tällä hetkellä Quebecia ja Albertaa lukuunottamalla kaikki paikallishallinnot ovat asettaneet alaikärajan 19 vuoteen. Paikallishallinto voi myös säätää alhaisemman hallussapitorajan kuin liittovaltio ja asettaa kotikasvatukselle omia ehtoja. Tällä hetkellä kaikki osavaltiot sallivat neljä kasvia joko koko taloudelle tai yhdelle henkilölle.

Manitoba ja Quebec eivät salli kotikasvatusta ja Nunavutin hallinto ei ole päättänyt kotikasvatuksesta. Kaikilla paikallishallinnoilla on rajoituksia kannabiksen julkiselle käytölle. Lisäksi kaikilla paikallishallinnoilla on omat leimamerkit, joita ilman myynti ei ole laillista.

Kanada laillisti kannabiksen lääkekäytön vuonna 1999 poikkeuksena huumelakiin. Vuonna 2013 Kanadan hallitus laati erillisen lääkekäyttöä valvovan lainsäädännön, jossa asetettiin säännöt lääkekäyttöön tarkoitetun kannabiksen kasvatukselle ja jakelulle. Vuonna 2015 hallitus myönsi lisää lupia kannabiksen käytölle ja kasvatukselle lääkekäyttöön siten, että kuivatun kannabiskukinnon lisäksi sallittiin kannabisöljyn ja tuoreen kannabiksen myynti ja hallussapito. Vuonna 2016 hallitus sääti kokonaan uuden lain “ Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations”, jolla korvattiin aiemmat lait ja asetukset. Kanadan terveysministeriö, Health Canada, valvoo kannabiksen käyttöä lääkkeenä, kaupallisia kannabiksen tuottajia sekä kannabista itselleen tai toiselle potilaalle kasvattavia potilaita ja heidän hoitajakasvattajia, ns. care givers.

Uusi lokakuussa 2018 voimaan astunut laki korvaa tämän vuoden 2016 lääkekannabislain. Terveydenhoidon tarjoajalta luvan saanut potilas saa edelleen ostaa kannabista suoraan liittovaltion luvan saaneelta myyjältä, voi kasvattaa itselleen terveysministeriön luvalla tai osoittaa jonkun toisen kasvattamaan itselleen. Terveydenhoidon tarjoaja voi myöntää luvan käyttää kannabista lääkkeenä vuodeksi kerrallaan ja asettaa päivittäisannoksen kuivattuna kukintona. Paikallishallinnon säätämän ikärajan puitteissa potilaat voivat ostaa kannabista paikallishallinnon luvan saaneilta jälleenmyyjiltä tai online myyjiltä. Lähteestä riippumatta hallussapidettävä määrä vastaa 30 päivän käyttöannosta tai 150 grammaa kuivattua kukintoa tai tätä vastaavaa määrää muita tuotteita. Kannabista lääkkeenä käyttävien määrä oli vuoden 2018 joulukuussa 359 292 potilasta, mikä on 23 930 potilasta enemmän kuin vuonna 2015.

Kannabiksen ei-lääkinnällisen käytön salliva politiikka on vasta kehittymässä ja kehityksen seuraaminen vie varmaan useita vuosia ennen kuin sen dynamiikka ja vaikutukset kansanterveydelle ja turvallisuudelle on selvillä. Liittovaltion lain soveltaminen paikallistasolla voi myös vaikuttaa eri tavoin, mikä vaatii paikallisten olosuhteiden tutkimusta. Kanadan hallitus on kehittänyt virallisen valvontajärjestelmän ja luonut vuonna 2018 kansallisen kannabiskyselyn kautta perustason, jota vasten uuden lainsäädännön vaikutuksia voidaan arvioida ja kehittää uusia aloitteita. Jokavuotisen kannabiskyselyn tavoite on luoda ymmärrystä kannabiksen käytön määristä ja laillistamisen aiheuttamista muutoksista. Kyselyä käytetään yhdessä muiden tietojen kanssa sen tutkimiseksi, miten laillistaminen ja valvonta vaikuttavat terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä Kanadan talouteen. Kanadan hallitus on lisäksi panostanut kannabiksen tutkimukseen mukaan lukien kannabiksen lääkekäyttö.

Uruguay

Uruguayn hallitus hyväksyi vuonna 2013 lain, jolla valvotaan kannabiksen kasvatusta, tuotantoa, jakelua ja käyttöä ei-lääkinnällisiin tarkoituksiin. Lain mukaan yli 18 vuotiaat saavat ostaa kannabista rekisteröitymällä kansalliseen kannabisvirastoon ja valitsemalla yksi kolmesta vaihtoehdosta: ostamalla luvan saaneesta apteekista, hankkimalla klubijäsenyys tai kasvattamalla kotona. Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu määrä ei saa ylittää 480 grammaa vuodessa.

Aluksi hallitus asetti kannabiksen sisältämän THC:n enimmäispitoisuudeksi 2% ja CBD:n 6% – 7%:ksi. Vuonna 2017 hallitus toi markkinoille kaksi uutta lajiketta, joiden THC-pitoisuus on 9% ja CBD-pitoisuus 3%. Uuden lain täytäntöönpano on ollut hidasta ja tapahtunut asteittain. Vuoden 2018 helmikuussa koko maassa oli vasta 16 luvan saanutta apteekkia ja 34 696 henkilöä oli rekisteröitynyt niiden asiakkaiksi. Vuoden 2019 helmikuussa 115 kannabisklubia oli rekisteröitynyt ja niissä oli 3 406 jäsentä. 6965 ihmistä oli rekisteröitynyt kotikasvattajiksi. Yhteensä noin 45 000 ihmistä oli rekisteröitynyt laillisen kannabiksen käyttäjiksi, mikä on pieni osa koko kannabista käyttävästä väestönosasta.

Vuonna 2014 Uruguayn huumevalvontavirasto suoritti tutkimuksen, jonka tulokset osoittivat 15 – 64 vuotiaiden keskuudessa olevan 9,3% eli noin 162 000 kuluneen vuoden aikana kannabista käyttäneitä, 12,5% miehistä ja 6,4% naisista. Kuluneen kuukauden aikana kannabista käyttäneitä oli 6,5%, 9,4% miehistä ja 3,8% naisista eli noin 112 000.

Vuonna 2017 tutkimus osoitti kannabiksen käyttäjien osuuden kasvaneen 15%:iin, ja eniten kannabiksen käyttö lisääntyi nuorten (19 – 24 vuotiaat) sekä nuorten aikuisten (25 – 34) keskuudessa.

Tusky seuraa prosessia. Voit liittyä jäseneksi tai antaa muuten tukesi: FI92 5491 0220 1491 86

Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4360

 

Lähde: UNODC 26.6.2019UNODC raportti 2019, UNODC raportti 2019: Booklet 1. Summary. UNODC raportti 2019: Booklet 5. Cannabis and hallucinogens. EMCDDA: Developments in the European cannabis market. 25.6.2019. Association of Marijuana Laws With Teen Marijuana Use. New Estimates From the Youth Risk Behavior Surveys. JAMA Pediatrics 8.7.2019. Treatment Episode Data Set (TEDS) 2017. Admissions to and Discharges from Publicly-Funded Substance Use Treatment. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. April 2019.

Kongressin oikeuslaitoksen komitean kuulemistilaisuus. Marijuana Laws in America: Racial Justice and the Need for Reform. 10.7.2019. Alkaa kohdasta 29.25

 

Big Weed: Canopy Growth ja Sherbinskis

 

Uruguay vuosi sen jälkeen kun kannabis tuli apteekkiin

 

Kanadalaisista kannabiksen käyttäjistä 65% ostaa kannabiksensa vielä laittomilta markkinoilta.