Facebook

Jaa tämä sivu Facebookissa!

Oikeusapu valtion varoista

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

Oikeusapua ei kuitenkaan myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan. Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille.

Mihin asioihin oikeusapua saa

Oikeusapua voidaan antaa sekä oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa että muissa asioissa. Asian laatu ja sen merkitys vaikuttavat oikeusavun sisältöön.

Oikeudenkäyntiasiat

Oikeudenkäyntiasioissa asianosainen tarvitsee yleensä avukseen asiantuntevan avustajan, esimerkiksi kantajana ollessaan nostamaan kanteen ja syytettynä puolustamaan häntä. Jos asia kuitenkin on sen laatuinen, että hakija kykenee itsekin hoitamaan sen, ei avustajaa tuomioistuinkäsittelyyn myönnetä.

Tällaisia asioita ovat yleensä:

yksinkertaiset hakemusasiat, kuten riidattomat avioerot, rikosasiat, joissa odotettavissa on sakkorangaistus, tai muu selvä asia, esimerkiksi rattijuopumus verotusta tai julkista maksua koskevat asiat, asiat, joissa vaatimukset perustuvat kunnan jäsenyyteen. Näissäkin asioissa voi kuitenkin oikeusaputoimistossa saada neuvontaa.

Asiakas voi valita, haluaako hän oikeudenkäynnissä avustajakseen julkisen oikeusavustajan vai yksityisen avustajan.

Muut kuin oikeudenkäyntiasiat

Oikeudenkäyntien ohella oikeusapuun kuuluvat myös muut asianajopalvelut. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi oikeudellinen neuvonta, vastapuolen kanssa käytävät sovintoneuvottelut, perunkirjoitukset, avustaminen osituksessa ja perinnönjaossa, asiakirjojen laadinta ja valitusten teko.

Oikeusapuna muita asianajopalveluja antavat vain julkiset oikeusavustajat, eivät yksityiset avustajat.

Oikeusapua ei anneta yhtiöille tai yhteisöille. Elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa tuomioistuinasiassa, mutta muussa asiassa vain, jos siihen on erityistä syytä.

Oikeusapua ei myönnetä, jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys tai jos oikeusavun myöntäminen olisi selvästi tarkoituksetonta tai asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä. Vähäisinä pidetään sellaisia asioita, joita asioitaan järkevästi hoitava henkilö ei saattaisi tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos joutuisi itse maksamaan kulut.

Oikeusapu kattaa avustajan palvelut enintään 100 tunnilta. Tuomioistuin voi päättää kuitenkin oikeusavun jatkamisesta sen jälkeenkin. Tuomioistuimen ulkopuolisissa asioissa 100 tunnin katto on ehdoton.

Millä tuloilla oikeusapu myönnetään


Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen, varallisuuden ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella.

Hakijan käyttövarojen ja talletusten perusteella määräytyy, saako hakija oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan.
Käyttövarojen laskeminen

Tuloina otetaan huomioon palkka- ja eläketulojen sekä päivärahojen lisäksi muun muassa lapsilisät, elatusavut ja pääomatulot.

Tuloista vähennetään veron ennakonpidätys. Lisäksi niistä vähennetään asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset ja velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset suoritukset siltä osin, kuin niiden yhteismäärä ylittää 250 euroa kuukaudessa.

Tuloista vähennetään myös 250 euroa jokaisesta hakijan taloudessa asuvasta alaikäisestä lapsesta.

Perheen koko vaikuttaa siihen, millä tuloilla etuuden voi saada ja mikä on omavastuun määrä. Hakijan avio- tai avopuolison tai rekisteröidyssä parisuhteessa hakijan kanssa asuvan tulot otetaan käyttövaralaskelmassa huomioon, ellei puoliso ole asiassa hakijan vastapuolena.

Edelleen tulojen ohella hakijan varallisuus voi vaikuttaa oikeusavun myöntämiseen. Varat otetaan huomioon verotusarvonsa mukaisesti. Varoista vähennetään velat. Vakituista asuntoa ja työn kannalta välttämätöntä autoa ei oteta huomioon. Jos hakijalla on talletuksia tai muuta helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta yli 500 euroa, näitä ei lasketa käyttövaroihin, vaan niiden perusteella määräytyy lisäomavastuu.

Esimerkkejä

Hakijan tulojen vaikutus etuuden myöntämiseen ja perusomavastuuseen

Yksinäinen henkilö

  • ilmainen: käyttövarat enintään 600
  • omavastuu: käyttövarat 601 – 1300 euroa
  • ei myönnetä: käyttövarat yli 1300 euroa

Puolisot

  • ilmainen: käyttövarat enintään 1100 euroa
  • omavastuu: käyttövarat 1101 - 2400 euroa
  • ei myönnetä: käyttövarat yli 2400 euroa

Lisätietoja oikeusavusta ja sen hakemisesta oikeuslaitoksen nettisivuilta.

Lähde: Oikeuslaitoksen nettisivut.

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.