Varhainen koulumenestys voi ennakoida kannabiskokeiluja

Lähde: Drug and Alcohol Dependence 31.1.2011

Tammikuussa ilmestyneessä Drug and Alcohol Dependence –lehdessä julkaistiin Marylandin yliopiston tutkija Carla L. Storrin johdolla tehty tutkimus lasten kouluvalmiuden ja käytöshäiriöiden yhteydestä kannabiksen käytön aloittamisikään. Tulosten mukaan muita aikaisemmin kannabista kokeilivat oppilaat, jotka käyttäytyivät huonosti luokassa ja joilla oli keskimääräistä paremmat matemaattiset valmiudet ja lukutaito. Keskittymisvaikeudet ja puute sosiaalisissa taidoissa eivät olleet varhaisia kannabiskokeiluita ennakoivia tekijöitä.

LapsetKannabiksen kokeilua ennakoivista tekijöistä ei ole juuri tehty laadukasta tutkimusta. Poikkeuksen muodostaa vuonna 2005 julkaistu tutkimus (Chen et al.), josta kävi ilmi, että muita aikaisempaa mahdollisuutta kannabiskokeiluihin ennakoi mm. vanhempien välinpitämättömyys lapsista ja toisaalta liiallinen lapsen kasvatuksessa käytetty kuri.

Tätä taustaa vasten tutkijat päättivät testata koulusta saatuja arviointeja lasten valmiuksista ja käyttäytymisestä ja niiden soveltuvuutta varhaisten kannabiskokeiluiden ennakoimiseksi.

1980-luvulla alkaneeseen seurantatutkimukseen osallistui 2311 koululaista, joista selvästi suurimmalla osalla (86%) oli ollut mahdollisuus kokeilla kannabista 22-ikävuoteen mennessä. Yli puolet nuorista (61%) oli kokeillut kannabista vähintään kerran. Mahdollisuus kokeilla kannabista nousi merkittävästi 13-ikävuoden kohdalla ja kokeilumahdollisuuksissa saavutettiin huippu 15-16 –ikävuosien välillä. Arviolta 72% nuorista, joille oli tarjottu kannabista, kokeili sitä.

Jotkin aiemmat tutkimukset ovat huomanneet koulussa paremmin menestyvien oppilaiden kokeilevan kannabista nuorempina kuin heikommin menestyvät (Fleming et al., 1982). Tämä uusi tutkimus antaa ymmärtää kouluvalmiudella olevan aikaisemmin luultua enemmän merkitystä. Sama uteliaisuus ja oppimiskyky, joka ennustaa koulumenestystä, voi ajaa nuoret etsimään samalla tavalla uteliaita kavereita, uusia kokemuksia ja toimintaa, joka voi ohjata nuoret tilanteisiin, joissa huumausaineita on saatavilla. Älykkäät nuoret hyväksytään helpommin vanhemmista nuorista koostuviin kaveripiireihin ja siten heille voi avautua muita aiemmin mahdollisuus kannabiskokeiluihin. Sen sijaan ujoiksi määritellyt oppilaat eivät kokeilleet kannabista muita aiemmin, mutta toisaalta ujous ei myöskään ollut varhaisilta kannabiskokeiluilta suojaava tekijä.

Lapsen ominaisuudet voivat vaikuttaa kannabiskokeiluihin eri tavalla riippuen henkilön iästä ja sukupuolesta. Muutamat aiemmat tutkimukset ovat liittäneet erityisesti tytöillä aikaisin havaittavat käytöshäiriöt tulevaan huumeiden käyttöön (Costello et al., 1999; Pedersen et al., 2001; Storr et al., 2007). Nyt käsillä olevan tutkimuksen mukaan tyttöjen ongelmakäyttäytyminen näyttäisi olevan yhteydessä aikaisempaan mahdollisuuteen kokeilla kannabista, mutta ei välttämättä sen varsinaiseen kokeilemiseen. Kouluvalmius ja tyttöjen (sukupuolinen) kypsyys ovat eri asioita, mutta ne liittyvät toisiinsa. Aiemmin kypsyvät tytöt saattavat ajautua kaveriporukoihin, joissa voi olla vanhempia huumeita käyttäviä miehiä.

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.