Perusteettomista kotietsinnöistä saa valittaa oikeuteen

Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) enemmän tuomioita kansalaistensa perusoikeuksien loukkaamisesta kuin muut Pohjoismaat yhteensä. Suomi sai vuoden alussa jälleen tuomion EIT:ltä:

EIT tuomitsi Suomen kotietsinnöistä

Lähde: Helsingin Sanomat 15.2.2011

Chili”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on antanut Suomelle kaksi tuomiota yksityis- ja perhe-elämän kunnioituksen loukkauksista. Molemmissa tapauksissa kysymys oli kotietsinnöistä.

Ensimmäinen kotietsinnöistä tehtiin asianajajan toimistoon ja toinen rikoksesta epäillyn henkilön kotiin. Molempien kotietsintöjen yhteydessä tehtiin myös takavarikoita.

Kummassakaan tapauksessa kotietsintälupaa ei ollut etukäteen pyydetty. Päätöstä kotietsintöjen määräämisestä tai kotietsintöjen suoritustapaa ei ollut mahdollista saada jälkikäteen tehokkaasti tutkituksi tuomioistuimessa, EIT toteaa.

Suomen laissa ei EIT:n mukaan ole riittäviä oikeudellisia takeita kotietsintäluvan myöntämistä edeltävää tai etsinnän jälkeistä tilannetta varten.

Kotietsinnät rikkoivat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattua oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta.”

Kotietsinnöissä poliisi toimii vähintäänkin opportunistisesti ja omia töitään helpottaakseen oikaisee laillisia mutkia kuten tässä uutiseksi nousseessa esimerkissä viime vuodelta:

”Kotietsintään tarvitaan aina komisariotasoisen poliisin lupa. Pyynnöstä poliisin pitää toimittaa selvitys etsinnästä jälkikäteen parin viikon sisällä. Mikko sai sen yli kuukauden kuluttua useamman kerran sitä perättyään.”


EIT:n tuomion johdosta Suomi joutui laatimaan uuden lain kotietsintöjen tutkimisesta riippumattomassa tuomioistuimessa ja tämä laki astui voimaan 1.8.2011:

EIT:n antaman tuomion jälkeen Suomessa jouduttiin säätämään kotietsintöjen julkisoikeudellisesta valvonnasta uusi laki, joka mahdollistaa kotietsintöjen laillisuuden arvioimisen jälkikäteen oikeudessa (laki pakkokeinolain 5 luvun muuttamisesta).

Kokonaisuudessaan uusi laki kuuluu näin:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään pakkokeinolain (450/1987) 5 lukuun uusi 7 a § seuraavasti:

5 luku Etsintä

7 a § Kotietsinnän saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi

Sen vaatimuksesta, jonka luona kotietsintä on toimitettu, tuomioistuimen on todettava, ovatko kotietsinnän toimittamisen edellytykset olleet olemassa taikka onko kotietsinnässä menetelty 4 tai 5 §:n edellyttämällä tavalla. Vaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa kotietsinnän toimittamisesta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin vaatimuksen esittäjä on saanut tiedon etsinnän toimittamisesta.

Kotietsintää koskevan vaatimuksen käsittelemisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä vangitsemisvaatimuksen käsittelemisestä 1 luvun 9 ja 12 §:ssä säädetään. Vaatimuksen esittäjälle ja pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Tässä pykälässä tarkoitettua asiaa koskevasta tuomioistuimen päätöksestä saa valittaa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.

Tätä lakia sovelletaan kotietsintöihin, jotka on toimitettu tämän lain tultua voimaan.


Ihmisoikeusajattelu on Suomessa alkeellista


Suomi on postmoderni hybridivaltio uusliberaalia talouspolitiikkaa ja neuvostoliittolaista virkamiesvaltaa: talous on vapautettu valvonnan kahleista, mutta poliisi saa kävellä ihmisten koteihin kuin Valko-Venäjällä riippumatta siitä, mitä perustuslaki sanoo kansalaisten yksityisyyden suojasta.

MariaPeruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsson on hyvä esimerkki suomalaisesta virkamiesvetoisesta ihmisoikeusajattelusta. Kun häneltä kysyttiin kantaa kannabiksen dekriminalisointiin, hän vastasi: ”Usein kannabiksen kohdalla puhutaan kansalaisoikeudesta” ja jatkoi että hänen mielestään "kansalaisoikeudet koskettavat suurempia kysymyksiä. Kannabis ei kuulu niihin.”

Peruspalveluministerin pitäisi tietää, ettei alkoholikaan ”kuulu perusoikeuksiin”, mutta sen takia poliisit eivät rynni laittomasti ihmisten koteihin.

Demokraattisen yhteiskunnan tukipilari on sen kansalaisille takaama oikeus vapauteen ja yksityisyyteen. Nämä on määritelty Suomen perustuslain kansalaisoikeuksissa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja YK:n kansainvälisessä ihmisoikeusjulistuksessa. Nämä lait ovat kaiken lainsäädännön yläpuolella ja muut lait, asetukset ja toimintaohjeet eivät saa olla näiden kanssa ristiriidassa.

Kansalaisen oikeus yksityisyyteen on Suomen perustuslaissa määritelty kansalaiselle kuuluva perusoikeus. Peruspalveluministerin tehtävänä on valvoa, että perusoikeudet toteutuvat maassamme. Kuinka virkamiesten voidaan olettaa kunnioittavan kansalais- ja ihmisoikeuksia jos niiden toteutumista valvovan ministerin käsitykset ovat näin ala-arvoisia?

EIT:n antama tuomio on tärkeä Suomen demokraattisen kehityksen kannalta, koska ihmisen yksityisyyden kunnioitus on se, mikä erottaa diktatuurin länsimaisesta demokratiasta. Tämä perustuu länsimaiseen ihmisoikeuskäsitykseen, joka takaa kaikille ihmisille samanlaisen arvon sinällään. Poliisilla ei ole myöskään mitään hävittävää tässä asiassa, koska poliisin ensisijaisena tehtävänä on turvata demokraattisen yhteiskunnan rakenteet. Poliisi joutuu kuitenkin työssään ottamaan vastaan ja toimeenpanemaan kaikki poliitikkojen ja virastoissa istuvien virkamiesten tekemät tyhmyydet.

Huumesota on vääristänyt poliitikkojen ja virkamiesten käsityksiä ihmisarvosta, mistä esimerkkinä kaksi erilaista tekoa, joiden tuomioiden vertailu antaa kuvan oikeuslaitoksessa vallitsevasta moraalista:

Kesäkuussa käräjäoikeus langetti 59:n eri-ikäisen kannabiskasvin kotikasvatuksesta vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen vankeustuomion, jonka päälle 30 vuorokautta yhdyskuntapalvelua eli orjatyötä.

Samaan aikaan tuomion sai mies, joka oli juottanut 12-vuotiaalle lapselle alkoholia ja käyttänyt tätä seksuaalisesti hyväksi. Tuomio oli lievempi kuin kannabiksen kotikasvatuksesta eli 1 vuosi ja kolme kuukautta ehdollista, mutta ei mitään orjatyötä.

Tätä hamppupolitiikan järjettömyyttä alleviivasi valtakunnansyyttäjän viime vuonna antamat uudet ohjeet, joiden mukaan minkä kokoisesta hampusta hyvänsä pitää langettaa tuomio sen mukaan, että jokaisesta taimesta tai pistokkaasta voi kasvaa keskimäärin 25 grammaa kukkaa tuottava naaraskasvi.

Uuden ohjeistuksen ainoa tarkoitus oli selkeyttää järjettömiä kannabisoikeudenkäyntejä, joihin poliisi kantaa kaikenlaisia kasveja, kuivattua koivunlehteä ja timjamia. Tämä on tyypillinen virkamiehen yritys luoda järkeä järjettömyyteen eli syyttäjä ei edes perustele sitä miksi ylipäänsä hamppukasvien takavarikointeja pitää priorisoida esimerkiksi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön verrattuna. Tai miksi ylipäänsä hampun kotikasvatus on rangaistava teko.

Oikeuslaitoksen antamat tuomiot ohjaavat poliisin työtä eli poliisia ei tietenkään kiinnosta alkaa tutkimaan sellaisia asioita, joista se tietää tuomioistuimien langettavan mitättömiä tuomioita tai olevan kokonaan välinpitämätön. Suomessa oikeuslaitos suhtautuu väkivaltaan ja seksirikoksiin lepsusti. Tämä heijastuu sitten poliisin työhön, koska poliisin moraali ei ole korkeampi kuin tuomioistuimen moraali.

TuSKY:n poliisin toiminnan valvontaprojekti


Poliisi2TuSKY on kerännyt ihmisten kokemuksia poliisin työstä kannabiksen vastaisessa taistelussaan viime keväästä saakka ja saanut yli kaksikymmentä kertomusta erilaisista virkavallan ja kannabiksen käyttäjien kohtaamisista. Enimmäkseen ne ovat karuja kertomuksia ihmis- ja kansalaisoikeuksien tilasta Suomessa. Tässä muutamia esimerkkejä tapauksista:

”Poliisit hyppäsivät ulos autosta ja tulivat kyselemään onko hakuja päällä ja kertoi nähneensä tutun näköisen naaman. Tämän perusteella he päättivät että paitani haisee kannabikselle. Sitten he kysyivät koska olen viimeksi nauttinut kannabista ja erehdyksissä vastasin että joitakin aikoja sitten. Tämän jälkeen poliisi ilmoitti että tämä oikeuttaa kotietsintään ja siitä homma sitten taas lähti...”

”Olin kävelemässä töistä kotiin ja poliisit ajoivat jalkakäytävälle perääni ja kehoittivat pysähtymään. Tiedustelin heidän asiaansa niin ilmoitettiin, että "haiset pilvelle kilometrin päähän". Poliisit tutkivat minut ja kun eivät mitään löytäneet niin ottivat huumepikatesterin esiin joka näytti heidän mukaansa positiivista. Outoa sinänsä, koska en ollut kyseisenä päivänä mitään polttanu. Tulosta minulle ei näytetty. No, ei muuta kun kotiin penkomaan...”


”Kuusi poliisia ryntäsi koputtamatta oveen sisälle, eivät näyttäneet kirjallista kotietsintämääräystä tai selittäneet perusteita kotietsinnälle pyynnöistä huolimatta. Kolmannen kerran pyytäessäni perusteita, uhkailivat niskottelusyytteellä. Tai siis virkavallan vastustamisesta.. He tutkivat asuntoa yli 1 1⁄2 tuntia. Asunto oli etsinnän jälkeen hurjassa kunnossa, kirjat ja petarit lattialla. Olivat käsittämättömän röyhkeitä.”

”Olin ystäväni kanssa odottamassa linja-autoa pysäkillä turun torilla, kun huomasin mustan maasturiauton tekevän u-käännöksen kohdallamme. Ulos astuivat 2 poliisia siviilivaatteissa ja nöyryyttävästi pistivät minut ja ystäväni seinää vasten n.50 ihmisen tuijottaessa meitä tyyliin"vitun narkkarit" ! Kysyin pälvikaljuiselta poliisilta syytä ratsaamiseen, ja vastaus oli vain naurua ja että voimme tehdä näin.”

”Kotietsinnässä löytyi viisi kasvia, poltteluvälineitä ja hieman lehteä. Tämän seurauksena minut ja veljeni vietiin poliisiasemalle putkaan, jossa vietimme kaksi yötä. Myönsimme syyllisyytemme heti kasvatukseen ja siitä huolimatta meitä kuulusteltiin jatkuvasti ja otettiin dna kokeet, sormenjäljet ja muut erityistuntomerkit. Viimein takaisin kotiin päästyämme koko huoneisto oli sekoitettu täysin. Jopa kaappien ja hyllyjen sisällöt oli kaadettu röyhkeästi lattialle. Minulta oli myös takavarikoitu kannettava tietokone, kamera ja kaikki kasvatus/polttelu välineet. Tästä meni muutama kuukausi kunnes meillä oli oikeudenkäynti. Rangaistukseksi tuli n.180e sakkoa minulle ja n.100e veljelleni. Tämän lisäksi tietysti huumausainerikosmerkintä papereihin. Vaikka tapahtumasta on jo 3 vuotta, niin minua pysäytellään jatkuvasti liikenteessä.”


”Sain käydä vessassa, mutta sitten minut siirrettiinkin välittömästi pihalla seisovan maijan takakonttiin kotietsinnän ajaksi. Olin puulla päähän lyöty ja jopa peloissani, minulle ei kerrottu mikä on homman nimi, maijaan vaan ja reilu kolmen vartin odotus takakontissa. Sitten minulle tultiin sanomaan että minua syytetään huumausainerikoksesta, koska asunnostani löytyi yksi kannabiskasvi (joka oli muuten n. 30 cm korkea kitulias hedekasvi!) sekä kuivattua lehteä. Minut vietiin putkaan siltä istumalta (joitakin vaatteita poliisi suostui pyynnöstäni hakemaan asunnostani mukaan). Vietin pidätettynä kolme päivää, (!) jona aikana minua kuulusteltiin useaan otteeseen ja otettiin sormenjäljet sun muut rikosrekisteriä varten. Kuulusteluissa vastaukseni eivät meinanneet millään kelvata, vaan minut yritettiin saada tunnustamaan myynti, jota en myöntänyt koska en ollut ikinä myynyt kannabista. Lisäksi poliisi takavarikoi ja tutki matkapuhelimeni, ja myöhemmin otti kuulusteluihin myös henkilöitä, joiden kanssa olin tekstiviestitellyt heidän mielestään epäilyttäviä asioita. Koko tapahtumaketju oli suorastaan traumaattinen, minulla ei ollut aiempaa kokemusta mistään vastaavasta, ja poliisien ylimielisyys ja piittaamaton kohtelu tulivat suorastaan yllätyksenä. Tuomio (400 euroa sakkoa) tuli lopulta pienestä määrästä kannabiskasvin lehteä ja mukaan oli laskettu myös takavarikoidut koivun ja nokkosen kuivatut lehdet! Niitä oli kaikkiaan 150 grammaa. Kun kysyin eräältä asianajajalta miten voisin valittaa, hän sanoi suoraan ettei se kannata, tuomio ei alenisi, vaikka saisinkin todistettua osan kasveista olleen muuta kuin kannabista. Sitäpaitsi todistaminen oli mahdotonta: poliisi oli hävittänyt jo takavarikoidut kasvit ja astiat ja kaikki, oli vain heidän tutkijoidensa merkintä papereissa kasvien painosta. Että näin.”


”Heräsin klo 9.00 siihen että poliisi käskee minut ylös sängystä. luonani oli pari ystävää. meillä kellään ei ole mitään rikosrekisteriä. 4 poliisia tuli asuntooni omilla avaimillaan, ja sanoi että on kotietsintämääräys. heillä ei ollut esittää kotietsintämääräystä. he tutkivat asunnon ja löysivät 0,1 g kannabiksen lehteä sekä bongin.”

Lue lisää kotietsintää koskevasta lainsäädännöstä ja jos yllä olevassa artikkelissa mainitut tapaukset tuntuvat liiankin tutuilta, kerro kokemuksistasi TuSKY:n palautekaavakkeen avulla. Julkaisemme pian tutkimuksemme tuloksia laajemmin.

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.