2018 Uutiset

Kannabis Coloradon taloudessa

Kannabiksen laillinen kauppa virkistystarkoituksiin alkoi Coloradossa vuonna 2014 ja saavutti 1,5 miljardin dollarin rajan vuonna 2017. On tullut aika tarkastella kannabiskauppa osana osavaltion talouden koko kuvaa. 

Osavaltion kokonaiskulutus oli vuonna 2016 236,3 mrd $, josta kannabiksen myynti 1,3 mrd $ eli 0,55% kaikesta kulutuksesta. Ruoka ja virvokkeet olivat 7,2%.

Vuosina 2014 – 2017 myönnettiin 3000 kannabikseen liittyvää yrityslupaa. Kaikkiaan erilaisia yrityslupia myönnettiin kyseisenä aikana 431997, joista uudet kannabisyritykset muodostivat 0,7%. 

Kannabiksen tuotanto ja kauppa ovat myös luoneet 0,7% osavaltion työpaikoista työllistäen lähes 18000 kokopäiväistä työntekijää.

Kannabiskauppa ruokkii uusien työpaikkojen syntymistä osavaltiossa. Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla kannabiskauppa vastasi 5,5% työllistymisen kasvusta koko osavaltiossa. Osavaltion suurimmat kasvualat ovat vapaa-aika ja hoiva-ala 23%:n ja kaivos- ja metsäteollisuus 7%:n osuudella. Kannabiskauppa on ollut osavaltion nopeimmin kasvava ala työllistämisen 17,7% kasvuvauhdilla.

Coloradon osavaltio sai vuonna 2017 kannabiskaupasta 247 m$ verotuloja, mikä on 2,3% kaikista verotuloista. Nämä rahat on jyvitetty eri käyttötarkoituksiin. Ensimmäiset 40 m$ annettiin uusien koulujen rakennusprojektiin.

15%:n myyntiverosta 10% jaetaan paikallisviranomaisille, joilla on myös oikeus kerätä erikoismyyntiveroja omissa kaupungeissaan. Loput 90% jaetaan siten, että 15,56% menee yleisiin menoihin, 12,59 % koululaitokselle ja 71,85 % kannabisverorahastoon, joka rahoittaa valvontaa, lupien myöntämistä, hallintoa, kriminaalivalvontaa, terveydenhoitoa, vieroitushoitoa ja terveyskoulutusta.

Menot

Vuonna 2016 Colorado Department of Public Safety julkaisi alustavan raportin kannabiksen laillistamisen aiheuttamista menoista. Tiedot ovat vielä varhaisia ja lopullisen arvion tekeminen laillistamisen vaikutuksista ennenaikaista.

Edellisen kuukauden aikana kannabista käyttäneiden määrä 18 – 25 vuotiaiden keskuudessa lisääntyi vuoden 2006 21%:sta vuoden 2014 31%:iin. Yli 25 vuotiaiden keskuudessa käyttö lisääntyi 5%:sta 12%:iin samana ajanjaksona. Käyttö lisääntyi voimakkaasti ennen laillisen myynnin aloittamista.

Kannabiksen käyttöön liittyvät sairaalakäynnit ovat lisääntyneet vuosien 2001 – 2009 803:sta 100 000 sairaalakäyntiä kohden 2413:een vuosina 2014 – 2015. Myrkytyskeskuksen saamat kannabikseen liittyvät puhelut ovat myös lisääntyneet.

Kannabikseen liittyvät pidätykset vähenivät 46% vuosina 2012 – 2014 pääasiassa hallussapitoon liittyvien pidätyksien vähenemisen takia. Denverin poliisilaitokselle tulleet kannabikseen liittyvät rikosilmoitukset lisääntyivät 234:stä 276:een vuosina 2013 – 2014 mutta vähenivät 183:een vuonna 2017. Vuonna 2017 kannabikseen liittyvistä rikoksista 54% oli murtoja ja 74% liittyi kannabiksen tuotantoon.

Päihtyneenä autolla ajamisesta annetuista haasteista 15% liittyi yksin kannabikseen tai alkoholin tai muiden päihteiden kanssa vuonna 2015. Tällaisten haasteiden lukumäärä väheni vuosina 2014 – 2015. Liikenneonnettomuudet, joissa kuljettaja oli THC positiivinen tai THC positiivinen yhdessä muiden päihteiden kanssa, lisääntyivät vuoden 2013 55:stä 79:ään vuonna 2014.

Innovatiivisuus ja talouden kasvu

Kannabiksen laillistamisella on puhtaita talouslukuja laajempia vaikutuksia kokonaistalouteen.

Innovatiivisuus on taloudellisen kehityksen tärkein tekijä, ja se on pohjimmiltaan sosiaalinen prosessi, ihmisten vuorovaikutusta. Tutkimukset tukevat sitä yleistä intuitiivista kokemusta, että ihmisten kanssakäyminen ruokkii innovatiivisuutta. Voiko yhteiskunnallisilla päätöksillä vaikuttaa innovatiivisuuteen?

Tutkimus “High on creativity” vertaili USA:n osavaltioiden talouden kehitystä jakamalla osavaltiot liberaaleihin ja ei-liberaaleihin. Ensimmäisen ryhmän indikaattoreina käytettiin samaa sukupuolta olevien avioliittojen hyväksymistä ja kannabiksen lääkekäytön laillistamista, jälkimmäisen ryhmän indikaattorina abortin kieltävää lainsäädäntöä.

Liberaalia yhteiskuntapolitiikkaa soveltavissa osavaltioissa innovatiivisuus nousi 5% – 6% kun taas abortin saamista rajoittavien lakien hyväksyminen laski innovatiivisuutta 1%:lla.

Yhteydet voisivat olla satunnaisia, mutta tutkijaryhmällä oli mahdollisuus testata teoriaa eri osavaltioiden välillä näiden liberalisoidessa tai tiukentaessa valvontaa eri tahtiin. Johtopäätöksenä säilyi se, että yhteiskunnallisesti liberaali politiikka valtiotasolla vaikuttaa innovatiivisuuteen paikallisella tasolla.

Liberaali politiikka ruokkii erilaisten ihmisten välistä kanssakäymistä. Se avartaa asenteita ja luo vuorovaikutusta erilaisten ihmisryhmien välille. Monimuotoinen vuorovaikutus ruokkii ja jalostaa ideointia. Uudet ajatukset eivät synny tyhjästä, vaan suurin osa innovaatioista on seurausta aiemmin irrallisten ajatusten yhdistämisestä.

Lähde: The Cannabist 19.4.2018Harvard Business Review 23.3.2018,

The Economic Effects of the Marijuana Industry in Colorado. Federal Reserve Bank of Kansas City 16.4.2018,

High on creativity: The impact of social liberalization policies on innovation. Strategic Management Journal 6.4.2018.

 

Kannabiskauppa tukee matkailua

Kannabiskaupan keskiössä on tuotteen laadun testaaminen

alt