2021 Uutiset

Kanada kolme vuotta kannabiskaupan laillistamisen jälkeen

Kanadassa kannabiskaupan laillistaminen astui voimaan 17.10.2018, mutta ei voida puhua yhdestä Kanadan mallista vaan kaupan valvonta annettiin provinssien tehtäväksi. Kolmen vuoden sisälle on mahtunut kanadalaisten kannabisyhtiöiden pörssinousuja ja -laskuja sekä koronapandemia, mutta kannabiskauppa kehittyy provinssien ja liittovaltion tasolla uudistuksen kannatuksen vahvistuessa kansalaisten keskuudessa.

Stanfordin yliopiston psykiatrian professori Robert Humphreys tilasi Public First konsulttiyritykseltä raportin Kanadan kannabiskaupan tilanteesta. Kanadan liittovaltion arviointitutkimus aloitettiin lokakuussa 2021 ja sen raportin on määrä valmistua vuonna 2023. Public Firstin julkaisemassa raportissa “Cannabis Legalisation – Canada’s Experience” käytetään lähteenä kuitenkin myös Kanadan hallituksen kesäkuuhun 2021 mennessä tuottamaa tietoa.

Tässä raportissa keskitytään laillistamisen vaikutuksiin mutta ei käsitellä laajempia markkinoiden voitollisuuteen, kannabiksen kuluttajien kokemuksiin, vähittäiskaupan kehitykseen ja tällä hetkellä 692:n luvan saaneen kasvattajan, jalostajan ja myyjän tilanteeseen liittyviä kysymyksiä.

Selkeät tavoitteet

Kanadan hallituksen perustelu laillistamiselle oli selkeä: kannabiksen käyttö oli laajalle levinnyttä ja kasvussa, ja kanadalaisilla oli saatavilla kannabista ainoastaan laittomista lähteistä, mikä aiheuttaa ihmisille erilaisia ongelmia.

Huolimatta joistakin terveyshaitoista oli hallituksen kantana se, että on parempi luoda lailliset markkinat, jotta ensiksikin käyttäjiä voidaan suojella jatketuilta tuotteilta, toiseksi kannabiksen tuotantoa ja jakelua voidaan valvoa tarkasti sekä kolmanneksi laittomia jakelukanavia supistetaan asteittain, mikä luo lisähyötyjä tuomalla uusia verotuloja ja vähentämällä yhteiskunnallisia haittoja.

Kannabislaissa asetetaan etusijalle seitsemän tavoitetta:

  • Turvataan nuorten terveyttä rajoittamalla heidän kannabiksen saatavuutta.
  • Suojataan nuoria ja muuta väestöä yllykkeiltä käyttää kannabista.
  • Tuetaan kannabiksen laillista tuotantoa kannabikseen liittyvän laittoman toiminnan vähentämiseksi.
  • Estetään kannabikseen liittyvää laitonta toimintaa sopivilla sanktioilla ja valvontatoimilla.
  • Vähennetään kriminaalivalvonnan työtä kannabiksen osalta.
  • Tuetaan laadultaan valvotun kannabiksen saatavuutta.
  • Tarjotaan kansalaisille tietoa kannabiksen käyttöön liittyvistä haitoista.

Kannabiskauppaa laillistettaessa oltiin tietoisia lainsäädännön eri tavoitteiden välisistä jännitteistä toisaalta turvata kansanterveyttä ja toisaalta kilpailla laittomien markkinoiden kanssa. Laillisten markkinoiden alhainen hintataso voi toisaalta lisätä käyttöä mutta toisaalta vähentää laittomia myyjiä markkinoilta. 

Nämä keskenään kilpailevat tavoitteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kansanterveys, alaikäisten nuorten kannabiksen saatavuus ja laiton toiminta, joihin tämä raportti keskittyy.

Keskusjohtoa ja paikallishallintoa

Kannabiskaupan laillistamista ja valvontaa koskeva liittovaltion laki, Bill C45, astui voimaan 17.10.2018. Kaikki Kanadan kymmenen provinssia laativat omat säädöksensä, joilla tämä liittovaltion laki saatettiin käytäntöön paikallistasolla. Laillistamisen toinen vaihe astui voimaan 17.10.2019, jolloin syötävät tuotteet, uutteet ja voiteet tulivat laillisiksi mutta erillisten säädösten alaisuuteen koskien niiden tuotantoa, vahvuutta ja vähittäiskauppaa näiden tuotteiden “aiheuttaessa erityisiä terveysriskejä”.

Kanadan laillistamismallissa myönnetään provinsseille tärkeimmät päätökset koskien ikärajojen, vähittäismyynnin ja jakelun valvontaa, minkä etuna on se, että se tarjoaa mahdollisuudet soveltaa erilaisia politiikan muotoja liittovaltion tarjoamissa kehyksissä. Kansalliset raamit heijastavat hallituksen politiikan tavoitteita, mutta laki sallii provinssien tasolla erilaisia valvontamalleja.

Kanadan laillistamiskokemusten arviointi riippuu niistä arvoista, joita annetaan eri tavoitteille. Voidaan verrata kansanterveyden turvaamista laittomien markkinoiden luomaan rikollisuuteen ja muihin haittoihin. Kaikkien asioiden tasapainottamiselle ei löydy valmista kaavaa, eikä voida taata sitä, että hyvä politiikka voisi merkittävästi vähentää laittomia markkinoita ja pitää kannabiksen käytön vakaana ottaen vielä huomioon uusien laillisten markkinoiden houkutukset brändättyine tuotteineen.

Käyttö

Arvioitaessa laillistamisen vaikutusta kannabiksen käytön kehitykseen hankaluutena on laillistamisen synnyttämien kuluttajareaktioiden erottaminen sitä edeltävistä trendeistä. Kanadassa on tehty kattavia kyselytutkimuksia vuosikymmenten ajalta, mikä tarjoaa hyvän vertailukohdan kehityksen arvioimiselle. Sen sijaan päivittäisen tai lähes päivittäisen käytön kehityksestä ei ole kerätty tietoa, vaikka se on tärkeä mittari arvioitaessa ongelmaisen käytön laajuutta. Kannabiksen käyttö kuluneiden kolmen kuukauden aikana on noussut laillistamisen valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan. Tämä kehitys tulee kuitenkin nähdä kauemmin jatkuneen nousevan kehityksen osana.

Laillistamisen jälkeen alkanut koronapandemia on yksi mahdollinen selitys päivittäisen käytön kasvuun. Yhden tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö on pysynyt vakaalla tasolla, mutta noin puolet käyttäjistä ilmoitti käyttävänsä runsaammin pandemian alkamisen jälkeen. Myös toinen pienempään otokseen perustuva tutkimus osoitti kannabiksen käyttäjien lisänneen käyttöään pandemian aikana.

Siksi on epäselvää, että onko laillistamisella vaikutusta siihen, että osa kanadalaisista jumittaa tunteja “ihan paukuissa”. Muina mittareina voisi käyttää sitä, kuinka moni kanadalainen käyttää kannabista ennen työhön tai kouluun menoa sekä kuinka paljon keskimäärin käytetään päivässä.

Keskeinen ongelma on se, onko laillistaminen vaikuttanut vahvempien THC-tuotteiden käytön lisääntymiseen, mistä on tulossa tutkimustietoja. Ontarion keräämien myyntilukujen perusteella käyttäjät suosivat vahvempia tuotteita, ja kuluttajakäyttäytymisessä on huomattu muutos ostaa enemmän kerrallaan nettikaupoista.

Käyttötavat

Laillistaminen on muuttanut käyttötapoja polttamisesta muihin kannabiksen käyttötapoihin varsinkin vuoden 2019 jälkeen, jolloin syötävät tuotteet ja konsentraatit tulivat kauppoihin suurimmassa osassa provinsseja. Tuoreiden tietojen mukaan jalostettujen kannabistuotteiden suosio on yhä kasvussa.

International Cannabis Policy Study, ICPS, kyselytutkimuksen mukaan kuivattu kannabiskukinto on yhä käytetyin kannabistuote, vaikka sen käyttö edeltäneen vuoden aikana väheni vuoden 2018 83 %:sta 73 %:iin vuonna 2020. Kansallisen kyselyn mukaan kuivatun kukinnon käyttö laski samana ajanjaksona 79 %:sta 66,4 %:iin.

Laillistaminen näyttää kasvattaneet jalostettujen kannabistuotteiden suosiota.

Terveyshaitat

Ensiapuasemien ja sairaaloiden tietokannat eivät ole yhteneväisiä eivätkä kattavia, ja terveystietojen kehityksestä kertovat tilastot eivät sovellu päihdepsykoosien eivätkä erityisesti kannabiksen aiheuttamien psykoosien erittelyyn. Nämä haitat ovat olleet olemassa ja tiedossa jo ennen laillistamista.

Kannabiksen saatavuus alaikäisille

Kannabiksen käyttö ei näytä laskeneen alaikäisten keskuudessa tämän hetkisten tietojen valossa. Kannabiksen saatavuuden vähentäminen alaikäisille oli yksi uuden kannabislain päätavoitteista. Kyselytutkimuksissa käytetyt erilaiset kannabiksen käytön yleisyyden määrittelyt eivät mahdollista näiden tulosten vertailua. 

On kuitenkin huomattava, että kannabiskokeilujen aloitusikä on noussut. Tämä osoittaa, että kannabiksen laillistamisella ja alaikäisten kannabiksen saatavuuden rajoittamisella ei ole selkeää yhteyttä eli on vaikeaa tehdä johtopäätöksiä siitä, missä määrin laillistaminen on vaikuttanut alaikäisten kannabiksen saatavuuteen. Olemassa olevat tiedot osoittavat, että tavoite vähentää kannabiksen saatavuutta alaikäisille laillistamisen avulla ei ole onnistunut.

Rikosoikeus

Kannabislakien täytäntöönpano oli lievenemässä jo ennen laillistamista. Yksi laillistamisen päätavoitteista oli vähentää kannabikseen liittyvää rikollisuutta ja sen vaikutusta oikeusjärjestelmään. Vuonna 2016 noin 16 000 ihmistä sai syytteen kannabiksen hallussapidosta, ja vuonna 2020 ainoastaan 486 ihmistä sai syytteen jostakin uuden kannabislain säätämästä rikoksesta.

Poliisin tietoon tulleet kannabistapaukset

Uusi kannabislaki kumosi aiemmat kannabisrikokset mutta loi paljon uusia kriminalisoituja teonmuotoja, joita sovelletaan laillisille ja valvotuille kannabismarkkinoille. Poliisin tietoon tulleet kannabisrikokset alkoivat vähentyä jyrkästi vuodesta 2013 alkaen samalla kun kokaiinia ja muita huumeita koskevat rikokset pysyivät samalla tasolla tai lisääntyivät. 

Alaikäisten kannabiksen hallussapitoa koskevat tapaukset vähenivät erityisen paljon eli 60% laillistamista edeltävänä ajanjaksona vuosina 2008 – 2018. 

Liikenneturvallisuus 

Autolla ajaminen kannabiksen käytön jälkeen on edelleen yleistä. Uudessa kannabislaissa uudistettiin eri huumeiden ja myös kannabiksen vaikutuksen alaisena ajamisen rangaistuksia ja testaamista. Useiden eri tekijöiden takia on vaikea arvioida laillistamisen vaikutuksia kannabiksen vaikutuksen alaisena ajamiseen.

Valtakunnallinen kyselytutkimus osoittaa onnistumista: vuonna 2017 39% kannabiksen käyttäjistä kertoi ajaneensa autoa kahden tunnin kuluessa kannabiksen käytöstä, ja vuonna 2020 tämä luku oli laskenut 22%:iin. Tämä saattaa olla seurausta laillistamista seuranneista kampanjoista, joissa korostettiin kannabiksen vaikutuksen alaisena ajamisen vaaroista.

Toisaalta Saskatchewanin provinssin kuolinsyytietojen mukaan vuonna 2018 liikenneonnettomuudessa kuolleista autonkuljettajista 67% sai positiivisen alkoholitestituloksen ja 22% positiivisen THC-testituloksen. Vuonna 2019 luvut olivat 44% ja 27%.

Näiden lukujen valossa huoli sekä alkoholin että kannabiksen vaikutuksen alaisena ajavien kuljettajien määrän kasvusta on oikeutettua, koska tämä luo selvän riskin yleiselle turvallisuudelle, mitä täytyy tutkia lisää. Jos vaikka vain pieni vähemmistö kannabiksen säännöllisistä käyttäjistä myöntää ajaneensa autoa alle kahden tunnin sisään kannabiksen käytöstä, on tämä riski yleiselle turvallisuudelle ja tarvitaan lisää toimenpiteitä tämän havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Kuluttaminen 

Kannabiksen käyttö oli noususuunnassa ennen laillistamista ja tämä lisääntyi vuonna 2020. Kotitalouksien rahan kuluttaminen kannabikseen oli lisääntynyt tasaisesti ainakin kahdeksan vuoden ajan ennen laillistamista. Kannabiksen kulutus ei lisääntynyt merkittävästi laillistamisen jälkeen vuoden 2018 lopussa vaan vasta vuoden 2020 alussa, mihin mahdollisesti vaikutti koronapandemian alku sekä kannabiskauppojen lukumäärän kasvu provinsseissa, mikä vaikutti kannabiksen saatavuuteen. Kannabiksen vähittäiskaupat saivat olla toiminnassa välttämättöminä palveluina, vaikka muita palveluja rajoitettiin osana koronan vastaisia toimenpiteitä.

Laillinen myynti

Yksi uuden kannabislain seuraus on se, että laillisilta markkinoilta kannabiksensa ostavien kuluttajien osuus on noussut tasaisesti laillistamisen jälkeen. Kansallisen kannabiskyselyn mukaan 22,9% kannabiksen käyttäjistä osti kannabiksensa laillisesta lähteestä juuri ennen laillistamista vuonna 2018, vaikka sen ei pitänyt olla mahdollista muille kuin lääkinnällisille käyttäjille.

Vuoden 2019 alussa 47,4% kannabiksen käyttäjistä ilmoitti ostavansa laillisesta lähteestä ja tämä osuus nousi 68,4%:iin vuonna 2020. Samana ajanjaksona laittomista lähteistä ostaneiden osuus tippui 51,3%:sta 35,4%:iin. Kyselytutkimuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä 66% vastanneista ilmoitti ostaneensa laillisesta lähteestä ja vain 11% laittomilta markkinoilta.

Kannabiskauppalupien myöntäminen vaihteli provinssista toiseen laillistamisen jälkeen. Brittiläisessä Kolumbiassa on vakiintuneimmat ns. harmaiden markkinoiden kannabiskaupat, jotka aloittivat toimintansa jo ennen laillistamista. Mm. Vancouverissa nämä ovat kehittyneet liki laillisiksi kaupoiksi, jotka maksavat veronsa eivätkä ole poliisin toiminnan kohteena.

Kanadassa on keskimäärin 0,43 vähittäismyyntipistettä 10 000 asukasta kohden, mutta tässä on alueellista vaihtelua. Vuoden 2020 lopussa Albertassa oli eniten eli 1,27 kauppaa 10 000 asukasta kohden, minkä jälkeen tulevat Newfoundland, Labrador ja Brittiläinen Kolumbia.

Quebecissä on vähiten eli 0,07 ja seuraavina Nova Scotia ja Ontario.

Erilaisten lähestymistapojen vaikutus vähittäiskaupan laajentamiseen näkyy selvästi laillisen kannabiksen myynnissä asukasta kohti laillistamisen jälkeen.

Kyselytutkimusten mukaan syötävien tuotteiden suosio on nousussa kannabiksen käyttäjien keskuudessa, joten voidaan olettaa, että näiden tuotteiden osuus kannabiksen myynnistä tulee kasvamaan lähivuosina. 

Kotitalouksien rahan kuluttaminen kannabikseen oli kasvanut tasaisesti kahdeksan vuoden ajan ennen laillistamista. Täytyy huomata, ettei kannabiksen kulutus kasvanut erityisen paljon laillistamisen myötä vuoden 2018 lopussa vaan vasta vuoden 2020 alussa oletettavasti sen takia, että provinsseissa aloitettiin avata kannabiskauppoja. Kerättyjen tietojen mukaan myös laillisten markkinoiden osuus alkoi tällöin kasvaa merkittävästi.

Laittomien markkinoiden eliminoiminen

Laittomien kannabismarkkinoiden heikentäminen ja rahavirran ottaminen pois järjestäytyneeltä rikollisuudelta on yksi tärkeimmistä kannabislain poliittisista tavoitteista. Alussa oli vaikeuksia laillisessa tarjonnassa ja vähittäiskauppojen lupien myöntämisessä, mutta laillinen tarjonta on edistynyt kannabismarkkinoiden valtaamisessa. Kaikkia tutkimustietoja ei olla vielä julkaistu, mutta se, miten hyvin provinsseissa on onnistuttu laittomien markkinoiden valtaamisessa, korreloi vahvasti sen mukaan, mikä on kannabiksen kuluttajien etäisyys kannabiskaupoista.

Verotuotot

Kanadassa kannabista verotetaan laillisena kulutushyödykkeenä, johon kohdistuu liittovaltion valmistevero ja provinssien myyntivero. Kanadan talousministeriö ei ole vielä julkaissut kannabismyynnistä kertyneiden verotuottojen määrää laillistamisen jälkeen. Joidenkin provinssien budjettilaskelmissa on mukana kannabiskaupan tuottoarvioita. 

Ontarion budjettiarviossa vuodelle 2021 on arvioitu provinssin osuudeksi liittovaltion valmisteverosta 245 miljoonaa dollaria sekä provinssin kannabiskauppojen myyntiveroja 170 miljoonaa dollaria. 

Quebecin kannabisvirasto arvioi kannabisverojen tuotot 26,3 miljoonaksi dollariksi vuonna 2020, mistä suurin osa käytetään kannabiksen haittojen tutkimukseen ja koulutukseen.

Kannabiksen laillisesta ja laittomasta hintatasosta ei ole laadukasta tutkimustietoa, mutta joidenkin provinssien kannabisvirastot ovat julkaisseet tietoja kannabiskauppojen ja nettimyynnin keskimääräisistä hinnoista. Suurin osa tämän raportin kyselytutkimukseen osallistuneista ilmoitti hankkivansa kannabista laillisista lähteistä kuten nettikaupasta, itsekasvatettuna tai kannabiskaupasta. Merkittävä osa käyttäjistä hankkii kannabiksensa vaihtelevista lähteistä, ja tässä hintataso on ratkaiseva tekijä.

Kaksi erilaista provinssia Alberta ja Quebec

Raportissa vertaillaan kahta valvontamalliltaan erilaista provinssia. Albertassa on yksityisyrityksille perustuva vähittäismyyntimalli, jossa  provinssin lupavirasto myöntää toimilupia ja provinssi hoitaa tukkukaupan mutta ei omista kauppoja. Quebecissa puolestaan provinssi hoitaa koko kannabiskaupan, mikä heijastaa provinssin “eurooppalaista oikeusperinnettä”, jossa ei tueta vapaiden markkinoiden mekanismeja.

Quebecin lähestymistapaa leimaa tiukasti valvottu ja provinssin hallinnoima vähittäiskauppamalli. Vähittäismyymälöitä on harvakseltaan, niiden perustaminen on ollut kallista mutta toiminta edullista, niiden sijainti on suunniteltu käyttäjäväestön mukaan ja niiden hintataso on Kanadan alhaisin.

Albertan mallissa provinssi hoitaa tarjonnan ja jakelun, mutta vähittäiskauppalupien myöntäminen perustuu markkinamekanismeille, jolloin yksityisyrittäjät kantavat vähittäiskauppojen perustamiskulut ja saavat avata kauppansa haluamassaan paikassa, kunhan täyttävät lupavaatimukset ja noudattavat paikallisia sääntöjä sijaintipaikasta, kuten etäisyys kouluista ja oppilaitoksista.

Quebecissa kannabiskauppojen kattavuus on kuitenkin melkein yhtä hyvä kuin Albertassa, missä on kymmenen kertaa enemmän kauppoja ja kahdeksantoista kertaa enemmän väestöön verrattuna. Quebecin keskushallinnon hoitama malli, jossa vähittäiskaupoille suunniteltiin etukäteen parhaat mahdolliset sijaintipaikat siellä, missä niitä tarvittiin, piti tuotantoketjun kustannukset alhaisina, mikä mahdollisti laillisten tuotteiden hinnan laskemisen vuosina 2018 – 2020.

Albertassa pystyttiin myös laskemaan lopputuotteiden hintaa samana ajanjaksona, mutta hintataso on kuitenkin korkeampi kuin Quebecissa, mikä vähentää kilpailukykyä laittomien markkinoiden kanssa. Vähittäiskauppojen määrän nousu johtui lupahakemuksista eikä sitä suunniteltu etukäteen, minkä seurauksena joillakin alueilla Albertassa on liikatarjontaa verrattuna väestöpohjaan.

Laillistaminen on lisännyt kannabiksen käyttöä enemmän Albertassa kuin Quebecissa, jossa vuoden 2018 lopun nousun jälkeen käytön taso on laskenut laillistamista edeltävälle tasolle, kun taas Albertassa käyttö on noussut useita prosentteja.

Yleinen mielipide

Kannabiksen laillistamisen kannatus on hieman kasvanut lokakuun 2018 jälkeen. Ennen laillistamista kannatus oli 40% ja vastustus 30% mutta tätä raporttia varten tehdyn mielipidemittauksen mukaan 53% vastanneista kannatti ja vain 18% vastusti laillistamista. 49%:n mielestä laillistaminen on sujunut hyvin ja vain 15% totesi sen menneen pieleen. 40% oli sitä mieltä, että muiden maiden tulisi seurata Kanadan esimerkkiä ja laillistaa kannabiskauppa kun taas 20% oli eri mieltä.

Vastaajat olivat myös skeptisiä joidenkin laillistamisen perustelujen suhteen. Vastaajista 54% oli sitä mieltä, että yhä useampi käytti kannabista laillistamisen vuoksi, ja vain pieni vähemmistö oli sitä mieltä, että he olivat saaneet lisää tietoa kannabiksen haitoista laillistamisen jälkeen. Vastaajat olivat selvästi käytännönläheisiä harkitessaan laillistamisen vaikutuksia. Verotuotot koettiin yhtenä myönteisimmistä seurauksista. Myös uusien työpaikkojen luominen oli yleinen vastaus, mitä seurasi laittomien markkinoiden supistaminen sekä poliisille annettu tilaisuus keskittyä vakavampaan rikollisuuteen. Uuden kannabislain keskeinen tavoite on alaikäisten kannabiksen käytön vähentäminen, mutta vain 6% vastanneista koki sen olevan laillistamisen seurausta.

Kannabiksen valvonnan säädöksistä vastaajat kannattivat hyvin laajasti kannabiksen mainonnan rajoittamista. Vastaajien mielestä kannabisyhtiöiden mainontaa pitää rajoittaa samalla tavalla kuin tupakkayhtiöiden mainontaa, ja kannabistuotteet pitää pakata pelkistettyihin pakkauksiin. Yleistä kannatusta sai myös ehdotus, että kannabiksesta tulisi tehdä halvempaa, jotta käyttäjiä rohkaistaisiin siirtymään lailliseen kauppaan sekä myös kannabistuotteiden mainonnan täyskiellolle. 

Kannabiskaupan kehittämisestä saatiin ristiriitaisia vastauksia, mikä osoittaa siihen suuntaan, että kansalaisten keskuudessa ei ainakaan toistaiseksi haluta mitään suurempaa liberalisointia. 

Johtopäätöksiä

Kanadassa kannabiksen laillistamisprosessi on yhä kesken kolme vuotta kauppojen auettua. Uudistus on kuitenkin toteutettu ilman suurempia ongelmia, ja markkinat toimivat tällä hetkellä tarjoten aikuisille kanadalaisille juuri laillistetun tuotteen ja tuoden hallitukselle verotuottoa.

Kanadalaiset ovat oppineet tulemaan toimeen tämän uudistuksen kanssa, ja laillistamisen kannatus on noussut sen toimeenpanon jälkeen. 

Yhdysvalloissa kannabiksen laillistaminen aikuiskäyttöön sai alkunsa kansalaisaloitteilla, jotka eivät saaneet juuri lainkaan tukea terveydenhoidon tai valvonnan asiantuntijoilta. Kanadassa päinvastoin valtion hallinto toteutti laillistamisen ennakkoon suunniteltuna erilaisten valvontamallien tuottamien tutkimustulosten valossa ja asiantuntijoiden muodostaman työryhmän neuvomana. Tämä mahdollisti laajan parlamentaarisen keskustelun laillistamisen tavoitteista ja sen valvonnan rakenteista ennen kuin laki säädettiin ja uudet valvotut markkinat aloittivat toimintansa. Tämän takia Kanadassa vältyttiin niiltä virheiltä, joita koettiin USA:n eri osavaltioissa, ja voitiin ennakoivasti ottaa käyttöön näitä johdonmukaisempi lähestymistapa laillistamiseen.

Melkein kaikilla mittareilla Kanadan laillistamismalli on rajoittavampi kuin missään Yhdysvaltojen osavaltiossa, ja kansanterveyden turvaamista pidetään hyvin tärkeänä. Kanadassa kannabissektori ei ole myöskään saanut kaupallistaa tuotteita samassa mitassa, minkä takia laillistaminen on ollut “vähemmän näkyvää” samalla kun kannabiskauppojen lukumäärä kasvaa tasaisesti. Tämän takia voittojen tuottaminen huokuttelemalla uusia käyttäjiä tai rohkaisemalla runsaasti käyttäviä käyttämään enemmän on vaikeampaa, vaikkakin se on edelleen mahdollista niillä laittomilla markkinoilla, jotka ovat edelleen olemassa. Tämän takia myös ne kanadalaiset, jotka eivät itse käytä kannabista, ovat laajalti hyväksyneet laillistamisen.

Kieltolain muuttaminen lailliseksi valvonnaksi ei tapahdu hetkessä eivätkä muutoksen hyödyt realisoidu välittömästi. Johtopäätöksien vetäminen tässä raportissa käsitellyistä asioista on vaikeaa, koska merkittävien muutosten tunnistamiseen tarvittavaa tietopohjaa ei ole tai sitä saadaan vasta muutaman vuoden päästä.

Tällä hetkellä suuret ja koko ajan kasvavat lailliset markkinat elävät laittomien kannabismarkkinoiden rinnalla, ja on liian aikaista odottaa valvottujen markkinoiden eliminoivan kilpailun kokonaan, jos koskaan.

Näiden kehittymässä olevien markkinoiden kasvun luonne ja hitaus kuuluu tämän politiikan luonteeseen, koska ihmisten käyttäytyminen on monimutkaista, ja kannabiksen kuluttajat reagoivat uuteen ympäristöön ja mukautuvat lailliseen malliin ajan mittaan.

1. Huolimatta kannabisyhtiöille asetetuista rajoituksista lähestyä kuluttajaa kannabiksen käyttö yleensä sekä päivittäiskäyttö kasvavat virallisten lukujen ja tätä raporttia varten tehdyn kyselyn perusteella. Vaikka voisi olettaa tämän olevan laillistamisen seurausta, tarvitaan lisää tutkimustietoa siitä, mikä on käytön kasvun takana varsinkin tietyissä provinsseissa sekä tietyissä ikäryhmissä, kuten aikuisten naisten osalta.

2. Riskikäyttäytymisen tasoa, kuten autolla ajamista kahden tunnin sisällä kannabiksen käytöstä, pitää valvoa tarkemmin. Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on merkittävästi vähentynyt 1980-luvun jälkeen, mutta on edelleen yleistä aiheuttaen vuosittain kuolemantapauksia ja loukkaantumisia. Kannabiksen vaikutuksen alaisena ajamisesta ei ole vielä tiedostettu samalla tavalla sosiaalisena ongelmana, ja se voi olla merkittävämpi onnettomuuksien aiheuttaja kuin mitä viralliset tilastot osoittavat.

3. Laillisen kannabiksen verotus ei ole linjassa laajempien kansanterveydellisten tavoitteiden kanssa, ja se kuinka paljon veroja saadaan ja kuinka ne jaetaan, ei ole läpinäkyvää. Tämän hetkinen verotuksen taso tuottaa liittovaltiolle ja provinsseille satoja miljoonia dollareita, mutta verotus on sidottu tuotteen painoon tai myyntihintaan ja siten verotusta ei ole suunnattu ehkäisemään vahvojen tuotteiden käyttöä, jotka kuitenkin ovat merkittävin riski kansanterveydelle. Myynti- ja valmisteveron tuotto ja se, kuinka verotulot jaetaan, ei ole läpinäkyvää liittovaltion eikä provinssien tasolla, vaikka kansalaiset ovat selvästi ilmaisseet, että niitä pitää käyttää nuorison koulutukseen ja kasvatukseen.

Vähittäiskauppojen merkitys

Vähittäiskauppojen saavutettavuus ja läheisyys vaikuttaa yleensäkin riippuvuutta aiheuttavien päihteiden käyttömalleihin. Albertan korkeampia käyttölukuja verrattuna Quebeciin ei kuitenkaan voida laittaa kannabiskauppojen suuremman määrän seuraukseksi. 

Kauppojen saavutettavuus ja läheisyys on kuitenkin ratkaiseva tekijä. Kannabislain säädökset yhdessä sen kanssa, että kannabiksen kuluttajat haluavat mieluummin ostaa kannabistuotteita henkilökohtaisesti kaupoista nettikauppojen sijaan, tekee etäisyydestä lähimpään kauppaan ratkaisevan tekijän.

Kanadalaisessa kontekstissa luvan saaneista vähittäiskaupoista muodostuu ainoa laillisen kannabiskaupan markkinointiväline paikallisissa yhteisöissä. Mitä enemmän niitä on, sitä paremmat mahdollisuudet on valistaa ja opastaa erityisesti uusia käyttäjiä sekä mahdollisesti niitä nuoria aikuisia, joiden ostotottumukset eivät ole vielä vakiintuneet laittomiin nettikauppoihin tai naapuruston katukauppaan.

Tästä syystä vähittäismyynti on yksi mielenkiintoisimmista osista Kanadassa toteutetussa laillistamismallissa, ja politiikan tekijöiden tulisi tutkia sitä tarkkaan, kunhan kaikista kymmenestä provinssista on tarpeeksi hyvää tutkimustietoa. 

Tuoreita tutkimuksia

Laillistamisella ei vaikutusta liikenneonnettomuuksiin :

Uuden kannabislain voimaantulo ei ole aiheuttanut muutoksia ensiapuun tuotujen lukumäärään kaikkien kuljettajien eikä erityisesti nuorien kuljettajien liikenneonnettomuustapauksissa Ontariossa ja Albertassa.

Vaikutus nuorison kannabiksen käyttöön:

Kannabiksen käytön yleisyys ei ole lisääntynyt nuorten keskuudessa. 18% 7. – 12. luokkalaisista koululaisista ilmoitti vuonna 2019 käyttäneensä kannabista kuluneen vuoden aikana, mikä on sama luku kuin vuosina 2016 – 2017. Aivan nuorimmassa ikäluokassa 7. – 9. luokkalaisten keskuudessa osuus oli noussut hieman eli 6%:sta 7%:iin. Uusimman tiedon mukaan vuodelta 2020 nuoret ikäluokat käyttävät useimmin kannabista, mutta käyttö lisääntyy eniten vanhemmissa ikäluokissa eli 45 – 64 vuotiaiden ja yli 65 vuotiaiden keskuudessa.

Kannabislaki sallii provinssien dekriminalisoida alle viiden gramman kannabiksen hallussapito alle 18 vuotiaiden kohdalla ja käsitellä sitä samanlaisena sakotettavana asiana kuin alkoholia. Tämän tarkoitus on suojella nuorisoa pidätyksiltä, syytteiltä ja muilta seurausvaikutuksilta. Toistaiseksi tämän asian järjestelyt eivät ole yksiselitteisesti toiminnassa paikallisella tasolla eikä laki siten täysin suojaa nuorisoa.

Laillistaminen ei lisännyt ensiapukäyntejä:

Tutkijaryhmä seurasi kannabiksen käyttöön liittyviä ensiapukäyntejä Hamiltonin kaupungissa Ontarion provinssissa kuusi kuukautta ennen ja jälkeen laillistamisen. Laillistamisen jälkeen ei havaittu mitään muutosta ensiapukäyntien määrässä, tosin 18 – 29 vuotiaiden ikäluokan ensiapukäyntien määrä lisääntyi 56%. Suurin osa näistä käynneistä oli vain potilaan tarkkailua ilman muita hoitotoimenpiteitä. Tutkijat arvioivat tämän potilasryhmän koostuvan uusista käyttäjistä, jotka hakivat lääkinnällistä apua epämiellyttäviin oireisiinsa, jotka helpottivat ajan kanssa potilaan saatua henkistä tukea. Toisaalta samana ajanjaksona väheni sellaisten tapausten määrä, joissa tarvittiin verikokeita ja kuvantamisia.

Lähde:

Cannabis Legalisation – Canada’s Experience. A research report by Public First. October 2021.

Canada’s cannabis legalization and drivers’ traffic-injury presentations to emergency departments in Ontario and Alberta, 2015-2019. Drug and Alcohol Dependence 1.10.2021.

Youth Cannabis use and Legalization in Canada – Reconsidering the Fears, Myths and Facts Three Years In. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry. August 2021.

Acute cannabis intoxication in the emergency department: the effect of legalization. BMC Emergency Medicine. 17.3.2021.

Miten kanadalaiset kannabisyritykset kehittyvät ja millainen on kanadalainen kannabiskauppa ?

Kannabiksen vähittäismyyjät Kanadassa kärsivät pankkipalveluiden puutteesta, koska kieltolain luoma stigma on yhä elossa ja USA:n liittovaltion kannabispolitiikka pitää yllä paranoiaa.

USA:n liittovaltion on korkea aika lopettaa kannabiksen kieltolaki!

Sveitsissä kannabisteollisuus kasvaa laillistamista odotellessa