2023 Uutiset

Kanada: yhteiskunnalliset vaikutukset tärkeitä laillistamisen arvioinnissa

Kannabiksen laillistamisen vaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella muutoksia laaja-alaisesti yhteiskunnan eri aloilla. Keskustelua on hallinnut kansanterveydellisten muuttujien arviointi, mutta niiden lisäksi pitää kehittää yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja. Tässä pitää kuunnella laajoja kansanjoukkoja ja erityisesti politiikan kohteena olevia eli kannabiksen käyttäjiä.

Kanada laillisti ei-lääkinnällisen kannabiksen kasvatuksen ja kaupan 17. lokakuuta 2018. Laki velvoittaa arvioimaan lainmuutoksen vaikutukset kolmen vuoden välein. Tätä tarkoitusta varten tehtävään nimitetty asiantuntijalautakunta julkisti raportin “Legislative Review of the Cannabis Act – What We Heard Report”, jossa kerrotaan lautakunnan tehtävästä, miten se on kerännyt tietoja ja mitä tahoja tätä varten on kuultu. 

Kannabislain laatimisvaiheessa tiedostettiin se, että väistämättä syntyy eroavuuksia hallituksen asettamien tavoitteiden ja lain soveltamisen aiheuttamien seurausten välillä. Laillistamisesta oli kulunut vasta neljä vuotta tämän arviointilautakunnan aloitettua työnsä, ja tulee kulumaan vielä vuosia, ennen kuin voimme ymmärtää uuden mallin kaikkia seurauksia. 

Asiantuntijalautakunta järjesti joulukuusta 2022 kesäkuuhun 2023 90 kokousta, joissa kuultiin 500:aa asianosaista kuten tutkijoita, terveyden hoidon asiantuntijoita, järjestöjen edustajia, alkuperäiskansojen edustajia ja kannabisteollisuuden edustajia.

Lopullinen raportti esitetään Kanadan parlamentin molemmille kamareille maaliskuussa 2024, ja siinä esitetään neuvoja ja parannusehdotuksia kannabislainsäädännön ja sen soveltaminen kehittämiseksi tai muuttamiseksi.

Yhteiskunnalliset muuttujat mukaan arviointiin

Canadian Medical Association Journal julkaisi viiden vuoden kokemuksista alustavan tutkimuksen “Outcomes associated with nonmedical cannabis legalization policy in Canada: taking stock at the 5-year mark”. Yksi työryhmän jäsenistä on kansainvälisesti arvostettu huumetutkija, Queenslandin yliopiston nuorten huumeiden käytön tutkimuskeskuksen emeritusprofessori Wayne Hall. 

Tutkimuksen mukaan lain muutos on aiheuttanut ristiriitaisia kansanterveydellisiä ja myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Kansanterveydelliset vaikutukset: 

Kansallisen kyselyn perusteella kannabiksen käytön yleisyys on aikuisväestön keskuudessa noussut vuoden 2017 22 %:sta 27 %:iin vuonna 2022, mutta päivittäinen tai liki päivittäinen käyttö on pysynyt samalla tasolla. Ontariossa tehdyn tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö, päivittäinen käyttö ja näihin liittyvät ongelmat ovat kasvaneet vuosina 2001 – 2019 Ontarion aikuisväestön keskuudessa.

Kannabiksen käyttö nuorison keskuudessa on pysynyt laillistamista edeltävällä korkealla tasolla samoin kuin käsitys kannabiksen saatavuudesta.

Nuorten kannabiksen käyttöön liittyvät ensiapukäynnit ovat lisääntyneet Ontariossa ja Albertassa. Ontariossa tehdyn tutkimuksen mukaan aikuisten kannabiksen käyttöön liittyvät ensiapukäynnit ovat lisääntyneet 12 % – 22 % laillistamisesta vuoden 2021 toukokuuhun. Ensiapukäynnit kannabishyperemesiksen johdosta ovat lisääntyneet Ontariossa 13-kertaiseksi (0.26 käyntiä/100 000 ihmistä kohden – 3.43/100 000). Kannabiksen käyttöön liittyvät psykoosidiagnoosit ovat lisääntyneet. Ontariossa synnytysosastojen kannabikseen liittyvät akuuttitapaukset liki kaksinkertaistuivat kaupallistamisvaiheen jälkeen maaliskuusta 2020.  

Kannabismyrkytyksen saaneiden lapsien ensiapukäynnit lisääntyivät neljässä provinssissa vuoden ajan laillistamisen jälkeen varsinkin niissä provinssissa, joissa hyväksyttiin syötävien kannabistuotteiden myynti.

Kannabiksen käyttöön liittyvä ajokyvyn heikentyminen on vähentynyt tai pysynyt samana laillistamisen jälkeen paitsi Brittiläisessä Kolumbiassa, jossa onnettomuuteen joutuneiden ajoneuvojen kuljettajien positiiviset kannabistestit yleistyivät laillistamisen jälkeen.

Tutkijat huomauttavat, että käytettyä todistusaineistoa pitää tarkastella kriittisesti. Jotkin trendeistä olivat alkaneet ennen laillistamista, ja sitä, että ovatko saadut tutkimustulokset näiden muutoksien jatkumoa, ei ole arvioitu kaikissa tutkimuksissa. Covid-19 pandemian aiheuttamat muutokset osuivat juuri laillistamisen alkuvaiheeseen, mikä on voinut vaikuttaa kannabiksen käytön malleihin ja seurausvaikutuksiin, mutta tämän kehityksen arviointi on epävarmaa.

Ei olla myöskään arvioitu sitä, kuinka paljon kannabiksen laillistaminen on korvannut alkoholin ja muiden psykoaktiivisten aineiden käyttöä ja kuinka paljon tämä näkyy kannabiksen käytön aiheuttamissa ongelmissa ja hoidon tarpeessa.

Kanadan provinssien ja territorioiden erilaiset valvontamallit vaikuttavat saatuihin tuloksiin. Esimerkiksi Quebecissä jotkin muutoksista ovat alhaisemmalla tasolla kuin muilla alueilla heijastaen mahdollisesti siellä harjoitettavaa tiukempaa valvontaa.

Jotkin kansanterveydellisistä tunnusluvuista osoittavat laillistamisen haittoja, toiset ovat pysyneet samana. Tässä vaiheessa kannabiksen laillistaminen ei ole aiheuttanut Kanadassa vastustajien ennustamaa kansanterveydellistä katastrofia, mutta sitä ei voi myöskään luonnehtia kattavaksi ja yksiselitteiseksi menestykseksi.

Yhteiskunnalliset vaikutukset:

Kansanterveydellisen arvioinnin lisäksi pitää tarkastella myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia, joista merkittävin on kannabiksen käyttäjien leimaamisen, syrjäyttämisen ja kriminalisoimisen lopettaminen. Tämä koskettaa laajoja ihmisjoukkoja sekä vähemmistöryhmiä, jotka ovat joutuneet kriminaalivalvonnan erityishuomion kohteeksi mm. etnisen taustan johdosta.

Laillisesti kannabista ostavien kansalaisten osuus kasvaa koko ajan sen ollessa 50 % – 80 % riippuen kannabistuotteesta.

Ennen laillistamista kannabispidätyksiin liittyi mielivaltaisia tai diskriminoivia, rotuun liittyviä lainvalvonnan käytäntöjä.

Vuosina 2015 – 2021 naisten pidätykset vähenivät 74%, miesten 83%, nuorten naisten 62% ja nuorten miesten 53%.

Kannabiksen laillistamisen seurauksien arvioinnissa pitää tarkastella yhteiskunnan koheesion kannalta tärkeitä oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden kysymyksiä, joilla on myös kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Sen lisäksi, ettei ihmisten enää tarvitse olla tekemisissä laittomien markkinoiden kanssa, kannabiksen laillistaminen on kohentanut monella alalla yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta.

Kannabiksen kriminaalivalvonnan vähentäminen ehkäisee niitä kymmeniä tuhansia pidätyksiä, rankaisemista ja rekisterimerkintöjä sekä näiden johdosta ihmisten leimaamista ja muita rinnakkaisrangaistuksia, joita langetettiin vuosittain silloin, kun Kanadassa oli kannabiksen kieltolaki.

Nämä merkittävät yhteiskunnalliset hyödyt täytyy ottaa mukaan politiikan muutoksen arvioinnissa. Valitettavasti metodologiamme ei ole tarpeeksi kehittynyt, että voisimme suhteuttaa kansanterveydellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia toisiinsa.

Muita tutkimuksia

Ongelmaisten nuorten kannabiksen käyttö:

Kannabiksen laillistamisen päähuolenaiheena pidetään sen käytön ja tästä aiheutuvien haittojen kasvua erityisesti niiden nuorten aikuisten (18 – 29) keskuudessa, joiden kannabiksen käyttö on runsasta, sekä haavoittuvimpien nuorten aikuisten keskuudessa. Kuitenkin löytyy hyvin vähän sellaista pitkäkestoista tutkimusta, jossa seurataan kannabiksen käyttömallien kehitystä haavoittuvaisten nuorten aikuisten keskuudessa laillistamisen myötä.

Tutkimuksessa ”Cannabis Use Frequency and Cannabis-Related Consequences in High-Risk Young Adults Across Cannabis Legalization” seurattiin Ontariossa sellaisia nuoria aikuisia (n = 619, 19,5 – 23 v.), jotka käyttivät säännöllisesti runsaasti alkoholia ja joista 65 % kertoi käyttäneensä kannabista kuluneen kuukauden aikana. Seuranta-aika ulottui vuoden 2017 helmikuusta vuoden 2020 helmikuuhun.

Näillä nuorilla aikuisilla oli erilaisia malleja kannabiksen käytön muutoksessa: ennen laillistamista kannabista usein käyttäneiden keskuudessa käyttö väheni aikuistumisen myötä, ja niiden keskuudessa, jotka eivät olleet käyttäneet kannabista ennen laillista, se lisääntyi hieman. 

Ontariossa kaupallistaminen lisäsi kannabiksen esiintyvyyttä liikenneonnettomuuksissa:

Tutkimuksessa ”Cannabis-Involved Traffic Injury Emergency Department Visits After Cannabis Legalization and Commercialization” on 947 604 liikenneonnettomuuteen liittyvää ensiapukäyntiä, joista 426:een (0.04%) liittyi kannabiksen käyttöä ja 7564:een (0.8%) alkoholin käyttö. Ontariossa on 13,5 miljoonaa asukasta.

Kannabiksen esiintyvyys ensiapukäynneissä kasvoi 475,3 % tutkimusajankohtana vuodesta 2010 vuoteen 2021 kun taas alkoholin esiintyvyys kasvoi 9,4 %. Kannabiksen esiintyvyys ensiapukäynneissä kasvoi eniten kannabiksen kaupallistamisen lokakuussa 2019 ja Covid-19 pandemian alkamisen jälkeen. 

Tyypillinen tapaus oli 19 – 21 vuotias mies, joka asuu alemman sosiaaliluokan asuinalueella ja joka on aiemminkin ollut ensiapukäynnillä liikenneonnettomuuden jälkeen, johon liittyy kannabis.

Laittomassa kannabiksessa korkeita torjunta-ainepitoisuuksia:

Health Canadan kyselyn mukaan 13 % kannabiksen käyttäjistä käyttää edelleen pelkästään laittomia tuotteita. Health Canadan tekemässä tutkimuksessa ”High levels of pesticides found in illicit cannabis inflorescence compared to licensed samples in Canadian study using expanded 327 pesticides multiresidue method” analysoitiin laillisista ja laittomista kannabiseristä jäämiä kaikkiaan 327 eri kemikaalista.

Lailliseen erään ostettiin 36 näytettä luvan saaneilta myyjiltä kautta Kanadan. Laittomaan erään saatiin 24 näytettä poliisin ympäri Kanadaa takavarikoimista kannabiseristä.

Luvansaaneiden kasvattajien erässä 6 %:ssa näytteistä löytyi jäämiä kahdesta torjunta-aineesta juuri havaittavia määriä. Laittomassa erässä 92 %:ssa näytteistä löytyi jäämiä 23:stä eri torjunta-aineesta, ja yhdessä näytteessä oli keskimäärin 3,7 erilaista kemikaalia.

Kultakuumeen jälkeen

Kanadan kannabislain yksi tärkeimmistä tavoitteista oli saada käyttäjät siirtymään laittomilta markkinoilta valvotuille, estää alaikäisiä saamasta sitä ja rajoittaa laittomille markkinoille menevää rahavirtaa. Kanadan talouden tuli myös hyötyä kaupasta. 

Talouspuoli onkin kunnossa: vuonna 2022 kannabiskaupan arvioitiin lisänneen 43,5 miljardia CAD eli noin 30 mrd € Kanadan bruttokansantuotteeseen laillistamisen jälkeen.

Toisaalta sijoittajat ovat hävinneet yli 130 mrd CAD eli noin 90 mrd € kannabisneksessä. Laillisen kaupan avautuessa kysyntä ylitti tarjonnan reippaasti, alalle tuli riskisijoittajia, joiden miljardien turvin kannabisyritykset laajensivat toimintaansa ja rakensivat yhä suurempia kasvatustehtaita. Kansainvälisen huumepolitiikan takia näin syntynyttä ylituotantoa ei pystytä purkamaan vientiin.

Laillistamisen alussa kannabiskaupat saattoivat tehdä runsaastikin voittoa. Yhä uusien kauppojen avautuessa samoille alueille jälleenmyyjät joutuivat kilpailemaan hinnoilla sekä kylkiäiskaupoilla.

Vuonna 2023 Kanadassa on 3600 laillista kannabiskauppaa ja 970 laillista kannabiksen kasvattajaa. Kanadan kannabisneuvoston, Cannabis Council of Canada, tuoreen kyselyn perusteella vain 20 % kannabisyrityksistä osoittaa positiivista kassavirtaa. 

Canada’s Department of Public Safety arvioi tämän vuoden alussa, että kannabismarkkinoista 33 % olisi vielä laittomissa käsissä. Laillisen luvan omaavat yrittäjät syyttävät tilanteesta valtion ylivalvontaa ja verotusta. Haasteista huolimatta monet pitävät laillistamista menestyksekkäänä.

“Yhteiskunnallisen politiikan näkökulmasta kanadalaiset ovat tyytyväisiä kannabiksen laillistamiseen”, Kanadan kannabisneuvoston puheenjohtaja George Smitherman arvioi. 

“Mutta menestyksen toinen mittari on se, että olemme luomassa kestävää mallia seuraavan viiden vuoden aikana. Kannabisyritykset ovat tuomassa innovatiivisia kannabistuotteita, joilla me voitamme markkinaosuutemme, vai aiommeko perääntyä ?”

Arvioinnin oltava läpinäkyvää

Kanadan laillistamisprojektia seurataan tarkkaan kansainvälisesti. Viisi vuotta on vielä lyhyt aika näin suuren muutoksen aiheuttamien vaikutusten arvioinnissa, mutta voidaan sanoa, että tavoitteiden toteutuminen on ollut vaihtelevaa. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet paremmin kuin kansanterveydelliset tavoitteet.

Kannabiksen laillistamisen vaikutusten arviointi ei ole yksiselitteinen asia. Keskustelua on hallinnut kansanterveydellisten tunnuslukujen arviointi, mutta yhteiskunnalliset muuttujat ovat tärkeitä, koska ne kuvaavat oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden kehitystä, jolla on myös kansanterveydellisiä vaikutuksia. Vähemmistöstressin ja paranoian hellittäminen ovat esimerkkejä asioista, jotka on vaikea muuntaa vertailukelpoisiksi tunnusluvuiksi, vaikka niillä on suuri merkitys miljoonien ihmisten hyvinvoinnille.

Lisäksi kaikki yhteiskunnalliset ja globaalit muutokset eivät johdu pelkästään kannabiksen laillistamisesta. Muutoksien arvioinnin tulee olla läpinäkyvää, ja siksi on tärkeää pitää mukana suuri yleisö sekä erityisesti politiikan kohderyhmä eli kannabiksen käyttäjät.

Lähde: Business of Cannabis 12.10.2023, Legislative Review of the Cannabis Act: What We Heard Report. Health Canada 10.10.2023, DW 10.10.2023, Benedikt Fischer, Didier Jutras-Aswad, Wayne Hall: Outcomes associated with nonmedical cannabis legalization policy in Canada: taking stock at the 5-year mark. Canadian Medical Association Journal 10.10.2023, Cannabis Use Frequency and Cannabis-Related Consequences in High-Risk Young Adults Across Cannabis Legalization. JAMA Network Open 27.9.2023, Cannabis-Involved Traffic Injury Emergency Department Visits After Cannabis Legalization and Commercialization. JAMA Network Open 6.9.2023, High levels of pesticides found in illicit cannabis inflorescence compared to licensed samples in Canadian study using expanded 327 pesticides multiresidue method. Journal of Cannabis Research 24.8.2023, BBC 17.10.2023

Kansanterveydelliset vaikutukset painottuvat kannabistutkimuksen uutisoinnissa yhteiskunnallisten vaikutuksien jäädessä loppukaneetiksi

Kansan mielipide

Kilpailuvirasto haluaa höllentää pakkausmerkintöjen rajoituksia

Kannabiskauppa laillistettiin finanssipääoman voitontavoittelun ja tiukan valvonnan ristiriidoissa. Kannabisteollisuus yrittää sopeutua rajallisiin markkinoihin rajattomien odotusten jälkeen. Ylitarjonta laskee kuluttajahintoja

Laillinen kannabiskauppa on ainoa keino päästä eroon laittomasta. Kannabisteollisuuden edustajia keskustelee alan tilanteesta Cannabis Council of Canadan puheenjohtaja George Smithermanin johdolla

Suurimmat virheet tähän saakka: vanhojen rikosrekisterimerkintöjen poistamisessa oikeudenmukaisuus ei toteutunut, alkuperäiskansojen oikeudet sivuutettiin laillistamisen alussa ja nykyinen politiikka suosii liikaa Big Marijuanaa eikä pienyrittäjiä ja käsityöläisiä. Jos aikoo pystyttää lailliset markkinat, niin niillä markkinoilla tulee olla tarjolla kaikkia kannabistuotteita.